Bådelauget

Foreningen råder, efter aftale med Gentofte Kommune, over et antal bådepladser med ret til sejlads på Sjælsø. Aftalen er med Gentofte Kommune, da det er denne kommune, der ejer søen. Foreningen har uddelegeret administrationen af vores bådepladser til et bådelaug. Bådelauget er selvstyrende, og foreningen blander sig ikke i bådelaugets administration. Hvis der måtte være medlemmer, der ikke finder bådelaugets administration forsvarlig, hører foreningen dog naturligvis gerne herom. Bådelauget og foreningen betaler hver 50% til vedligeholdelse af de 2 broer ved foreningens fællesarealer. Broerne er naturligvis åbne for færdsel for foreningens medlemmer. Er man interesseret i en bådeplads, skal man rette henvendelse til bestyrelsen.  Der er sædvanligvis ventetid på en bådeplads. Tildeling sker efter en venteliste.

Se aftalerne om bådehold: Overenstkomst og regler angående bådehold på Sjælsø

Vedtægter for “Grundejerforeningen Ravnsnæs’ Bådelaug”

1.Lauget er stiftet af Grundejerforeningen Ravnsnæs i henhold til “Overenskomst mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Sammenslutningen af søgrundejere ved Sjælsø” paragraf 4 stk. a og c for at administrere den grundejerforeningen tildelte ret til sejlads med 15 (ændret fra oprindeligt 10 i juli 2000) ro- og/eller sejlbåde samt etablere og vedligeholde bropladserne, og iøvrigt i henhold til “overenskomst og regler angående bådehold på Sjælsø”.

2. Grundejerforeningen har udvalgt de første medlemmer, og nye medlemmer kan optages, når bestående medlemsskaber ophører. For at kunne optages i lauget skal medlemmet pligtigt have ydet og stadig yde fuldt bidrag til strandarealerne.

Et medlemsskab ophører, når medlemmet udtræder af Grundejerforeningen, eller når medlemmet selv fremsætter skriftlig begæring herom. Et medlemsskab kan ophæves af lauget, såfremt medlemmet ikke benytter sin ret til bådehold eller overtræder laugets bestemmelser og henvisninger, bl.a. om betaling. En sådan ophævelse skal dog altid godkendes af Grundejerforeningens bestyrelse.

Nye medlemmer optages ved skriftlig begæring til lauget herom. Er der i forvejen det højst tilladte antal medlemmer, overføres ansøgeren til venteliste, og medlemsskab tildeles i rækkefølge efter begæringernes modtagelse. Det er en betingelse for medlemsskab, at nyt medlem har betalt den i nærværende vedtægter stk. 6 nævnte anlægsudgift.

3. Lauget ledes af en formand og en kasserer valgt af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Formand og kasserer kan i fællesskab tegne lauget.

4. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af formanden med 14 dages skriftligt varsel. Dagsorden skal være fastsat i indkaldelsen.

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når formanden eller mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Hvert medlem har 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Alle afgørelser – også vedtægtsændringer – afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

Formanden er pligtig at lade føre en protokol over generalfosamlingens beslutninger, ligesom han til enhver tid må have en ajourført liste over medlemmer samt over personer overført til venteliste med angivelse af dato for modtaget begæring.

5. Medlemmerne dækker ligeledes de omkostninger, som laugets virksomhed i henhold til nærværende vedtægters stk. 1 medfører.

Betaling sker ved påkrav fra kassereren, som fører regnskabet. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Kalenderåret er regnskabsår.

6. Når et medlem udtræder af lauget kan han få halvdelen af sin “anlægsudgift” refunderet, såfremt der optages et nyt medlem. Den anden halvdel tilfalder bådelauget. Det afgående medlem har først krav på sin halvdel af beløbet, når det nye medlem har betalt hele “anlægsudgiften” til lauget. “Anlægsudgiften” fastsættes i fællig af formand og kasserer omtrentlig svarende til den værdi, som medlemmets andel af broanlæget udgør ved fratrædelsen.

7. Eventuelle tvistigheder i lauget om vedtægternes fortolkning, der ikke kan bilægges ved forhandling mellem medlemmerne, afgøres endeligt og inappelabelt af Grundejerforeningens bestyrelse.

8. Både, som med Grundejerforeningens tilladelse henlægges til vinterophold på strandpladsernes arealer, skal være fjernet senest den 1. maj. Sker dette ikke vil båden blive transporteret til bådejerens adresse og for dennes regning.

Alle både skal være fjernet fra broanlægene i vintersæsonen d.v.s. fra 1.12. – 1.4., medmindre der indhentes særlig tilladelse fra bestyrelsen. Fjernes båden ikke ved ejerens foranstaltning, vil dette ske for bådejerens regning.

———

Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 7.8.1969 og revideret for så vidt angår antallet af bådepladser den 10.7.2000. Vedtægterne er endvidere revideret på generalforsamlingen den 30.4.2008. Se endvidere nedenstående ændring af vedtægterne.

———

Ændring af vedtægterne

Et medlemsskab af bådelauget kan bestå af flere grundejere i forening. De enkelte grundejere i et sådant medlemsskab skal individuelt opfylde betingelserne for selvstændigt medlemsskab.

Et sådant medlemsskab – deleje – vælger en bådformand, som repræsenterer medlemsskabet, og som forestår indbetaling af kontingentet til lauget.

Et medlemsskab med delejere har 1 stemme ved generalforsamlingen, og stemmeretten udøves af bådformanden.

En enkelt delejer kan udtræde af medlemsskabet, uden at de øvrige delejere i et sådant medlemsskab mister medlemsskabet eller ifalder forpligtigelse til at supplere sig med en ny delejer.

Bestyrelsen skal ved forhandling forestå sammensætningen af medlemmer i deleje og – om fornødent – pålægge enkeltmedlemmer at optage en eller flere delejere.

Bestyrelsen skal endvidere medvirke ved værdifastsættelse af broanlæg og både i tilfælde af, at delejere ikke selv kan enes herom.

———

Foranstående ændring er vedtaget og trådt i kraft i maj 1979.

Til salg – Brug af Markedspladsen

Fremhævet

Du er velkommen til at annoncere/efterlyse materialer, services m.v. – hvis man f.eks. har ekstra muld til afhentning, har fået for meget grus, skal have bortkørt brændbart træ etc. Annoncen slettes automatisk efter 3 måneder, med mindre man beder om at få dem forlænget. Vedlæg gerne billeder, men max størrelse er 800 x 600 pixels.

Send billederne til webmaster.

Vedtægter for Grundejerforeningen

Foreningens gældende vedtægter

§ 1
Stiftelse
Foreningen er stiftet i henhold til deklarationer tinglyst 27.7.1936 på ejendommen matr. nr. 6 af, Ravnsnæs by, Birkerød sogn, matr. nr. 9 h, Sjælsø Ejerlag, Birkerød sogn samt matr. nr. 5 f, Ravnsnæs by, Birkerød sogn.

§ 2
Foreningens navn er Grundejerforeningen “RAVNSNÆS”. Dens hjemsted er Birkerød.

§ 3
Formål
Foreningens formål er at vedligeholde de på de udstykkede arealer af matr. nr. 6 af og 5 f, Ravnsnæs, og 9 h, Sjælsø Ejerlag til enhver tid værende veje og heri værende ledninger. Foreningen varetager vedligeholdelse m.m. af de til fælles brug udlagte strandarealer.

Foreningen har følgende særlige hovedformål:

Foreningen har selvstændig påtaleret m.h.t. de grundejere ved skøder og deklarationer på hovedejendommen og de enkelte ejendomme pålagte forpligtelser og tillagte rettigheder, ligesom foreningen har pligt til at overvåge overholdelsen af de strandarealerne påhvilede servitutter.

Foreningen har pligt til at udøve sin påtaleret, såfremt dette kræves af et medlem, og et flertal af bestyrelsen finder, at en overtrædelse foreligger.

Foreningen overtager i forhold til grundejerne disses forpligtelser i henhold til loven og de eksisterende servitutter med hensyn til vedligeholdelse af vejene og strandarealerne.

Foreningen kan varetage øvrige fælles interesser, som almindeligvis varetages af grundejerforeninger, idet sådanne øvrige fælles interesser kun kan ske ved finansiering via frivillige bidrag til foreningen.

§ 4
Medlemmer
Ret og pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en fast ejendom, som er beliggende på eller som udgør en parcel, eller del af en parcel, udstykket fra matr. nr. 6 af Ravnsnæs, Birkerød, på grundlag af betinget eller endeligt skøde samt enhver ejer af en fast ejendom, som er beliggende på eller udgør en af følgende parceller, eller en del af følgende parceller:

matr.nr. 6 n,o,p,q,v,x,ø,aa,ab,ac,ad og ae, Ravnsnæs, Birkerød.

Ethvert medlem er pligtig at tilstille foreningens bestyrelse skriftlig meddelelse om ejerskifte senest en måned efter, at betinget eller endeligt skøde er tinglyst.

Ethvert medlem er pligtig til i tilfælde af flytning uopholdeligt at tilstille foreningens bestyrelse meddelelse om adresseforandring.

§ 5
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Formanden vælges for eet år ad gangen. Af de øvrige 4 medlemmer afgår to hvert år efter tur. I tvivlstilfælde træffes afgørelse ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan om fornødent antage lønnet medhjælp.

Til en beslutnings gyldighed kræves vedtagelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og de i servitutterne indeholdte bestemmelser grundejernes interesser og de foreningen påhvilede forpligtelser og tillagte beføjelser.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen er berettiget til om fornødent at foretage anmeldelse af foreningen til foreningsregisteret og til at underskrive de dertil fornødne dokumenter.

§ 6
Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder med 14 dages skriftligt varsel til ordinær generalforsamling til afholdelse i hvert års april måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hver enkelt medlem til den for bestyrelsen senest anmeldte adresse og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab for grundejerforeningen, underskrevet af bestyrelse og revisorer

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

6. Valg af revisorer og en suppleant

7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes skriftligt sammen med motivering herfor til bestyrelsen senest den 15. marts, måneden før generalforsamlingen, og skal derefter udsendes sammen med eventuelle forslag fra bestyrelsen med skriftlig motivering samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Skriftlig meddelelse om de på en generalforsamling vedtagne og/eller forkastede forslag udsendes straks efter generalforsamlingens afholdelse til orientering for samtlige medlemmer samtidig med protokollatet af generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes med samme varsel kræves indkaldt af 25 medlemmer ved indgivelse af skriftlig begæring med angivelse af dagsorden til bestyrelsen. I så fald skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter indgivelse af begæring.

Ethvert medlem af foreningen har én stemme på generalforsamlingen. Såfremt en ejendom ejes af flere i forening, haves kun én stemme. Såfremt et medlem ejer flere ejendomme, haves en stemme for hver ejendom.

Afstemning sker ved sædvanlig stemmeflerhed og ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves. En grundejer kan altid lade sig repræsentere af sin ægtefælle. Enhver grundejer har ret til at medbringe én (1) fuldmagt til afstemninger i grundejerforeningen, forudsat at denne refererer direkte til det eller de relevante afstemningspunkter på den aktuelle generalforsamling og ikke er dateret mere end 14 dage før afstemningsdatoen og yderligere er vidnepåtegnet af et 3. medlem af grundejerforeningen. Ved afstemning om ændring af vedtægterne kan der ikke stemmes pr. fuldmagt.

Ændring af vedtægter kan kun ske, når forslag herom er meddelt samtidig med indkaldelsen til vedkommende generalforsamling.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer udkræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen derhos vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af foreningens medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget iøvrigt er vedtaget med 3/4 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer.

§ 7
Regnskab og revision
1. Bestyrelsen opkræver de ejendomme i henhold til servitutterne påhvilende årlige afgifter til vedligeholdelse af veje og strandarealer i grundejerforeningen.

2. Såfremt disse afgifter ikke måtte være tilstrækkelige til bestridelse af udgifterne til vedligeholdelse, til varetagelse af de øvrige opgaver, som påhviler foreningen, samt til bestridelse af de med administrationen forbundne udgifter, er generalforsamlingen berettiget til at opkræve yderligere afgifter, der i så fald fordeles ligeligt på samtlige ejendomme.

Såfremt bestyrelsen finder anledning dertil, er den berettiget til at opkræve de årlige afgifter med mindre beløb end foreskrevet, idet reduktionen da fordeles ligeligt på samtlige ejendomme.

3. Kassereren fører regnskab, der revideres af de to revisorer, valgt for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, idet der dog afgår een hvert år, første gang efter lodtrækning.

4. Regnskabsåret er kalenderåret.

5. Bestyrelsen er pligtig at føre regnskab for administrationen af vejene og strandarealerne i grundejerforeningen.

§ 8
Over de på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder såvel som de med enkelte personer og autoriteter førte forhandlinger føres en forhandlingsprotokol.

§ 9
Der påhviler ikke foreningens medlemmer noget solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 10
Foreningens ophævelse
Foreningen kan ikke ophæves, så længe den er ejer af vejene og strandarealerne, og disses vedligeholdelse påhviler foreningen.

I modsat fald kan foreningen ophæves på en ordinær generalforsamling med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer, når forslag herom er meddelt samtidig med indkaldelsen.

—oooOooo—

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 1959 og er trådt i kraft fra samme dato.
—oooOooo—
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 1971 og er trådt i kraft fra samme dato.
—oooOooo—
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 1987 og er trådt i kraft fra samme dato.
—oooOooo—
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. juni 2008 og er trådt i kraft fra samme dato.
—oooOooo—
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2021 og er trådt i kraft fra samme dato.

Regnvand, kloakker og åen

Regnvand på Sjælsøvej

Ålauget er etableret og David Stewart vil fremover være tovholder. Det bliver Hedeselskabet, som skal stå for oprensningen. Grundejerforeningen er med i ålauget da vi er bredejer ved Sjælsøvej og strandarealet.
Vi har deltaget i et orienteringsmøde i kommunen vedrørende faskiner. Kommunen har en forsøgsordning i gang i Bistrup, hvor grundejerne kan få en del af deres kloakbidrag tilbage, hvis de anlægger faskiner til regnvandet. De ser jo gerne at alle husejere anlægger faskiner. I den øvrige del af Rudersdal kommune er der ingen tilskud. De nye huse er i alle tilfælde tvunget til det, og i Birkerød kommune har det været et krav siden 1988.

I juni var Rudersdal Forsyning hernede, hvor de spulede og lavede TV-inspektion af alle kloakkerne, så de kan fungere optimalt. I øjeblikket er det sådan, at vi her på Ravnsnæsset afvander store dele af Ravnsnæsvej, hvorfra regnvandet strømmer i meget store mængder ned af Sjælsøvej, for at ende i kloakkerne eller åen. Det kan give store problemer for dem der bor i bunden ved åen. Vi er gået i dialog med kommunen om en løsning.

Velkommen til Ravnsnæs!

Fremhævet

Grundejerforeningen Ravnsnæs!

Foreningen blev stiftet den 19. september 1939. Den består af 128 medlemmer:

Carl Plougs Vej 1-57 + 4-44 (Ulige numre er søgrunde)
Sjælsøvej 31-58
Poul Martin Møllers vej 1-17
Valdemar Rørdams vej 3-16
Kaj Munks Vej 3-20

På foreningens hjemmeside finder du informationer om vedtægter, referater fra de seneste generalforsamlinger, relevante informationer om Grundjerforeningens planlagte aktiviteter, herunder vejrenovationer, snerydning og nyheder fra Grundejerforeningens bestyrelse. Og du finder informationer om andre aktiviteter, som beboerne på ‘Næsset’ synes skal offentliggøres:  Bådelauget, Historiegruppen, Børnegruppen, Vinterbaderne – og andre, der gerne vil fortælle om ting af fælles interesse.

Siden indeholder også praktisk information om bestyrelsens medlemmer, om kontingenter og indbetalingstidspunkter, eventuelt nyt fra kommunen, og fra tid til anden et nyhedsbrev med emner af generel interesse. På opslaget ‘Om foreningen’ kan man finde links til relevante dokumenter om lokalplaner, servitutter m.v.

‘Markedspladsen’ – da det har vist sig, at flere af beboerne har glæde af at vide, om et ekstra læs grus kan hentes, om folk, der flytter, har haveredskaber, de vil af med – og andre praktiske ting. Man er også velkommen til at efterlyse tabte genstande, bortløbne dyr – eller fremlyse nogen eller noget, man har fundet.

Forslag til Bestyrelsen, spørgsmål eller synspunkter, indlæg i debatten, varer til salg etc. sendes til webmaster

Du er velkommen til at spørge de enkelte bestyrelsesmedlemmer om emner, der ligger inden for deres ansvarsområde. Du finder deres e-mail adresse på bestyrelsesopslaget

Du kan abonnere på ændringer på hjemmesiden ved at tilmelde dig eMail-abonnement øverst på siden.

Nedenfor finder du en række emner, der alle er nævnt et eller flere steder i hjemmesiden. Jo større typer, emnet er angivet med, desto flere steder står det. Man kan også lave ‘fritekstsøgning’ øverst til højre på siden.

Foreningens Ordensregler

1. græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne.2. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk.3. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v.4. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

5. Vejene må ikke beskadiges, og det påhviler den eller de grundejere, der har forvoldt eventuel beskadigelse, at reetablere vej m.v. i tilfælde af beskadigelse.

6. Ved byggearbejder påhviler det bygherren, at vejen efter byggeriets afslutning bringes i samme stand, hvori den var ved byggeriets begyndelse.

7. Det henstilles til hundeejere, at hunden holdes på egen grund og ikke strejfer om. Hunde bør på veje og strandarealer normalt føres i snor.

8. Det henstilles at begrænse brugen af motoriserede plæneklippere og lignende redskaber. Ved nødvendig brug skal der tages behørigt hensyn til omkringboende. Det bør helt undgås at benytte sådanne redskaber på søndage og tidspunkter, som særligt benyttes til udendørs ophold.

9. Det er ikke tilladt at bruge radio m.v. i det fri.

10. Støjende knallertkørsel på vejene bør undgås, og biler bør holde et tempo, som tager behørigt hensyn til legende børn og spadserende.

11. Der bedes ved parkering taget hensyn til såvel naboer som genboer.

12. Grundejeren, d.v.s. bygherren, må under byggeri m.v. indskærpe overfor håndværkere m.fl., at parkering skal ske hensynsfuldt.

13. Afbrænding af grene og andet haveaffald må ikke være til gene for omkringboende, hverken med hensyn til røg eller nedfald af sodflager m.v. Der henstilles, at der ikke sker afbrænding på tidspunkter, som særligt benyttes til udendørsophold

Ordensreglerne er senest revideret på generalforsamlingen april 1994 og er at betragte som en modernisering i forhold til de oprindeligt udsendte ordensregler dateret 1967 og tilrettet i 1985.