Parkering på Ravnsnæs

Foråret har været hårdt ved vores rabatter på grund af den megen regn. Det er særligt udtalt de steder hvor der har været parkeret med tunge køretøjer. Så vi vil godt lige genopfriske parkeringsreglerne, som gælder i kommunen:

(Se https://www.rudersdal.dk/parkering?search=parkering

Personbiler må parkeres med 2 hjul på rabatten, hvis de ikke er til gene for trafikken.

Større køretøjer som busser og lastbiler må højst være parkeret i 2 timer. For trailere, hesteanhængere, campingvogne, påhængskøretøjer og store havemaskiner gælder, at de højst må stå parkeret langs vejen i 18 timer.

Hertil kommer, at flere af os jævnligt har besøg af gæster og håndværkere, og måske selv har behov for, at parkerer på vejarealet foran ejendommen.

Det er her væsentligt af hensyn til den generelle trafiksikkerhed og i særdeleshed af hensyn til vores mange skolebørn på cykel, at gældende p-regler overholdes. Det er værd, at bemærke at parkering kun er tilladt i en afstand af 10 m fra en vejudmunding (T-kryds) og 5 m fra cykelbane udmundingerne i forbindelse med de to chikaner på Sjælsøvej.

Vi opfordrer alle til, at hjælpe med at overholde dette og indskærpe det i forhold til “gæster”.

Og så minder vi om, at vedligeholdelse af rabatterne påhviler grundejerne J

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vejreparation på Ravnsnæs

På onsdag (den 11. september) har entreprenøren planlagt at påbegynde reparation på alle vore veje ekskl. Sjælsøvej. De revnede områder fræses op og der skal udlægges ny asfalt. Jeg har ikke fået nogen detaljeret tidsplan for, hvor lang tid hele arbejdet vil tage. Det er planlagt at starte på Kaj Munks Vej på onsdag.

Parkering og trafik
For at give plads til arbejdet vil jeg derfor anmode jer om at undlade at parkere på asfaltarealer og græsrabatter i dagtimerne fra onsdag morgen den 13. september og de efterfølgende dage.

Når der arbejdes på en vejstrækning, vil jeg desuden bede jer om, så vidt muligt at finde en kørerute, som ikke går forbi arbejdsområdet. På den måde vil vi få så små ødelæggelser af vore græsrabatter som muligt, og vi viser hensyn over for dem, der skal udføre arbejdet.

Lidt detaljer om reparationsarbejdet.
Områderne som trænger mest til reparation er mærket op med hvide streger på asfalten. Som I sikkert har lagt mærke til, er der flyttet på stregerne, hvilket er gjort af hensyn til budgettet og således, at vi kun gennemfører det mest nødvendige i år. En opmåling af de revnede områder viser, at de er væsentlig større end det, der er forudsat i budgettet.

Efter at entreprenøren har set omfanget af reparationerne, er han kommet med et forslag om at bruge en alternativ metode, hvor den opfræsede asfalt genbruges efter tilsætning af ny bitumen. Denne metode er væsentlig billigere end udlægning af ny asfalt og det tekniske resultatet er i følge vores rådgiver godt nok. Med denne metode kan vi således få repareret et større areal for de samme penge. Maskinerne til genbrugsasfalt kræver dog større sammenhængende områder, hvilket økonomisk set trækker i den modsatte retning. Metoden kræver også, at der er mindst 4 cm asfaltbelægning til rådighed, hvilket er et åbent spørgsmål. Entreprenøren har tilbudt at prøve om det kan lade sig gøre, og det er det, som starter på onsdag. Hvis det ikke lykkes med genbrug, må vi vende tilbage til den dyre metode med ny asfalt.

Med venlig hilsen – Kristian Overgaard

Regler for parkering af trailere på rabatterne

Vi har fået en del henvendelser fra Grundejere, der spørger om hvor længe man kan bruge rabatterne og vejarealet til at parkere trailere og andre større køretøjer. Ved henvendelse til kommunen har vi fået følgende information:

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Veje_trafik/Veje/Parkering.aspx

Det fremgår, at trailere højst må være parkeret på rabatterne i 18 timer, ellers må de henvises til kommunens parkeringspladser for lastbiler og større køretøjer.

Nyt fra Forskønnelsesudvalget – Trafiksikkerhed og pæne rabatter

På vores tur lagde vi især vægt på to ting: 1) Trafiksikkerhed og frit udsyn og 2) Frie grønne rabatteruden permanent parkerede biler og henlægning af ting.

Det var en god tur med mange positive oplevelser, men vi vil dog lige minde om følgende:I ordensregler for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene. 

Nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler. Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel, klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage.
Det har regnet meget denne sommer, og det er vigtigt, at vandet kan afledes. Vi opfordrer derfor grundejere til at holde kloakkernes riste fri for affald. Desuden anmodes hjørnegrundejere om at holde kantstenene fri for ukrudt.

I håb om at denne lille skrivelse vil blive modtaget positivt, fortsætter vi arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

(Udvalget består af Jens Enochsen, Mona Østertorn og Gunver Maltesen)