Eventuel reparation af stikledning

Renoveringen af hovedkloakledningerne er nu til endebragt, men Rudersdal forsyning har konstateret, at nogen steder siver ret meget vand ind i kloaksystemet fra jorden uden om stikledningerne og overvejer derfor et pilotprojekt for renovering af stikledninger.
Stikledningen er den del af kloakken, som går fra huset ud til hovedledningen i vejen. Rudersdal Forsyning har ansvaret for den del af ledningen, som ligger uden for skel. Den del af stikledningen som Rudersdal Forsyning overvejer at renovere går formodentlig ind til første kloakbrønd på grunden. Hvorvidt de betaler for renoveringen helt ind til første brønd står ikke helt klart. Men alt dette hører vi nærmere om.
For ikke at få det samme problem med rabatterne en gang til, har de planer om at afspærre vejene de steder, der arbejdes.
 mvh
Kristian Overgaard

Reparation af ødelagte rabatter

Rudersdal Forsyning går snart i gang med reparation af vore rabatter. Umiddelbart før påske var jeg en tur rundt på vore veje sammen med Rudersdal Forsyning for at besigtige og registrere de skader, som er sket på vore rabatter i forbindelse med kloakrenoveringen. Rudersdal Forsyning lovede at udbedre skaderne og vil gå i gang i løbet af en til to uger, når de har fået aftalerne på plads med dem, som skal lave arbejdet.

Jeg anbefalede, at de lagde rullegræs ud mod asfaltkanten, som vi gjorde på Sjælsøvej, så jorden ikke skyller væk, når det regner. Hvor vidt de følger rådet eller blot retter af med muld og sår græs er dog ikke helt afklaret, da det er dem, som har det fulde ansvar for en ordentlig reparation.
Vi aftalte, at der opsættes markeringspinde svarende til dem, vi brugte på Sjælsøvej. Pindene skal så blive stående nogle måneder ind til græsset har fået et ordentligt rodnet, som kan holde på jorden. Det kræver lidt smidighed omkring parkering, især gæsteparkering, da pindene nogle steder kommer til at stå over lange strækninger, men det må vist være prisen for at få nogle pæne rabatter igen.
mvh – Kristian Overgaard

Glædelig jul

Alt i alt har der været et relativt stille år i grundejerforeningen. I løbet af sommeren lykkedes det at få rabatterne til at se rigtig pæne ud, lige ind til Rudersdal Forsyning begyndte at renovere kloakkerne. Arbejdet har desværre reulteret i, at mange grønne rabatkanter er blevet kørt op.
Jeg har flere gange haft kontakt med Rudersdal Forsyning og klaget over, at de ikke har  gjort nok for at beskytte vore sårbare rabatter, og jeg har fået tilsagn om, at de reparerer det, de har ødelagt.  Desværre sker der nu det, at ødelæggelserne breder sig, også efter at kloakfolkene er væk, fordi man ikke er påpasselige med at holde sig inde på asfalten, når rabatterne alligevel er ødelagte.
Fra grundejerforeningens side vil vi gøre en indsats for at få rabatterne flotte igen, og så må vi se, om vi også bliver nødt til at anmode om jeres hjælp ligesom på Sjælsøvej i år.
Lad os ind til videre glæde os over, at Ruderda Forsyning har renoveret vore kloakker, så de kan holde mange år frem.
På grundejerforeninges hjemmeside har jo løbende orienteret om hvad der sker hernede også om rabatterne og i den forbindelse vil jeg gerne komme med et beskedent nytårsønske om, at mange flere (alle!) vil tilmelde sig til “Sign me up” på den nye hjemmeside, så I får en mail, når der bliver lagt nye meddelelser på. Tilmelder man sig på FORSIDEN, får man besked om alle opdateringer og tilmelder man sig f.eks. kun under NYHEDER, så får man kun besked, når nyhedssiden opdateres.
God jul og godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard

Kloakrenovering Ravnsnæs – opkøring af bløde rabatter – retablering

I forbindelse med kloakrenoveringen er en del rabatter blevet kørt op og ødelagt. Jeg har haft kontakt med kommunens projektleder om dette, og han har lovet, at de vil blive retableret, når arbejdet er færdigt engang i februar. Retablerings tidspunktet vil dog være afhængig af vejret. 
For at minimere skaderne på rabatterne, har projektlederen desuden bedt entreprenøren om at udlægge yderligere plader og være mere omhyggelig med udlægningen. Vi kan dog næppe undgå, at der kommer endnu flere skader rundt omkring.

 Vis hensyn!

Samtidig er jeg blevet bedt om, at opfordre alle beboerne om at vise hensyn, når de kører forbi dem, der arbejder ude på vejen.
Jeg håber, at vi alle vil følge opfordringen og køre meget langsomt forbi arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen.

Renovering af Hovedkloakkerne på Ravnsnæs

I næste uge -d.v.s.  fra mandag den 21. november 2011 – påbegynder Rudersdal Forsyning A/S renovering af hovedkloakkerne her i vort område. (Rudersdal Forsyning A/S er et kommunalt selskab som i dag bl.a. ejer og vedligeholder kloakkerne.) Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet NCC og forventes afsluttet i januar 2012.

Der vil blive omdelt information til de enkelte grundejere umiddelbaret før arbejdet går i gang på jeres vej. Informationsmaterialet kan ses i nedenstående supplerende oplysninger.

Renoveringen er sat i gang på baggrund af den TV-inspektion som fandt sted i sommers, hvor man blev klar over at vore kloakledninger var i dårlig stand. Ved renoveringen lægges en ”strømpe” ind i de eksisterende rør, dvs. at der lægges et plastrør på indersiden af kloakrørene, så rørene kan holde i ca. 50 år mere. Der er ingen planer om renovering af stikledningerne ind til de enkelte grunde og vejbrønde.

To gange skal alle grundejere tage de samme forholdsregler som ved sidste højtryksspuling og TV-inspektion.

Arbejdet starter med højtryksspuling og opmåling af alle sideindløb (stikledninger) til hovedkloakken. Herefter lægges strømpen ind i røret og en robot borer hul ud til alle sideindløbene samme dag som strømpen lægges ind. Når det hele er færdig, afsluttes med endnu en højtryksspuling og TV-inspektion, så man kan se at alt er i orden. Det er under højtryksspulingen, at den enkelte grundejer skal tage særlige forholdsregler.
Jeg har fået oplyst, at kloaksystemet (toiletter osv.) kan bruges under hele operationen.

Supplerende oplysninger modtaget fra Rudersdal Forsyning A/S:

Info til berørte borgere om kloakrenovering

Ellers kan man følge med på vandforsyningens hjemmeside:  http://rudersdalforsyning.dk/  

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål eller problemer.

Venlig hilsen

Kristian Overgaard

 

 

Nyt fra Forskønnelsesudvalget – Trafiksikkerhed og pæne rabatter

På vores tur lagde vi især vægt på to ting: 1) Trafiksikkerhed og frit udsyn og 2) Frie grønne rabatteruden permanent parkerede biler og henlægning af ting.

Det var en god tur med mange positive oplevelser, men vi vil dog lige minde om følgende:I ordensregler for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene. 

Nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler. Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel, klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage.
Det har regnet meget denne sommer, og det er vigtigt, at vandet kan afledes. Vi opfordrer derfor grundejere til at holde kloakkernes riste fri for affald. Desuden anmodes hjørnegrundejere om at holde kantstenene fri for ukrudt.

I håb om at denne lille skrivelse vil blive modtaget positivt, fortsætter vi arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

(Udvalget består af Jens Enochsen, Mona Østertorn og Gunver Maltesen)

Regnvand, kloakker og åen

 

Regnvand på Sjælsøvej

Ålauget er ved at blive etableret og David Stewart vil fremover være tovholder. Det bliver Hedeselskabet, som skal stå for oprensningen. Grundejerforeningen er med i ålauget da vi er bredejer ved Sjælsøvej og strandarealet.
Vi har deltaget i et orienteringsmøde i kommunen vedrørende faskiner. Kommunen har en forsøgsordning i gang i Bistrup, hvor grundejerne kan få en del af deres kloakbidrag tilbage, hvis de anlægger faskiner til regnvandet. De ser jo gerne at alle husejere anlægger faskiner. I den øvrige del af Rudersdal kommune er der ingen tilskud. De nye huse er i alle tilfælde tvunget til det, og i Birkerød kommune har det været et krav siden 1988.

I juni var Rudersdal Forsyning hernede, hvor de spulede og lavede TV-inspektion af alle kloakkerne, så de kan fungere optimalt. I øjeblikket er det sådan, at vi her på Ravnsnæsset afvander store dele af Ravnsnæsvej, hvorfra regnvandet strømmer i meget store mængder ned af Sjælsøvej, for at ende i kloakkerne eller åen. Det kan give store problemer for dem der bor i bunden ved åen. Vi er gået i dialog med kommunen om en løsning.