Den nye bådebro

Jer, der har fulgt nyhederne på hjemmesiden, vil vide, at der i forbindelse med etableringen af den nye bådebro blev indgået en aftale mellem grundejerforeningen og bådelauget om betaling af broen. Aftalen ligger på hjemmesiden – se under bådelauget. Angivelsen af, at det er grundejerforeningen, som betaler har givet anledning til spørgsmål om, hvilken kasse, der betaler til broen. Jeg vil derfor gerne præcisere, at det er strandarealernes kasse som betaler til broen – altså landgrundene og de frivillige bidragydere blandt søgrundejerne. ”Vejkassen” deltager ikke i denne udgift.

Venlig hilsen
Kristian

Aftale med Bådelauget om Grundejerforeningens tilskud til nye bådebro ved Sjælsøvej

I overensstemmelse med beslutninger og budget fremlagt på de seneste generalforsamlinger, har Grundejerforningen indgået denne aftale om retablering af bådebroen efter isvinteren.

Aftale

mellem Grundejerforeningen Ravnsnæs og Bådelauget om ny bådebro ved Kaj Munks Vej. ***********************

Bådelauget sørger for etablering af en ny bådebro ved strandarealet ved Kaj Munks Vej.

Grundejerforeningen dækker halvdelen af omkostningerne ved etableringen, dog maksimalt 60.000 kr. Det er en forudsætning, at Bådelauget har en kassebeholdning, som kan dække deres del af udgifterne, før der skrives kontakt om udførelsen. Grundejerforeningen udbetaler 15.000 kr. ved kontraktens indgåelse og resten, når endelig faktura foreligger.

Grundejerforeningen forpligter sig med denne aftale ikke automatisk til at betale halvdelen af enhver fremtidig udskiftning eller hovedreparation af bådebroerne, da det beror på en generalforsamlingsbeslutning hver gang Grundejerforeningen giver et sådant tilsagn.

Broen udføres som type EB fra NBC Marine. Broen er af en type, som helt eller delvis kan demonteres om vinteren.

Det er en forudsætning for Grundejerforeningen, at 15-20 m af den inderste del af broen ikke demonteres om vinteren. Skulle det vise sig at give tilbagevendende skader på broen, kan dette punkt tages op igen. Reparationsudgifter som følger heraf deles svarende til det, som gælder for øvrige reparationsudgifter.

Bådelauget har ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af broen. Grundejerforeningens deltagelse i udgifter til vedligeholdelse beror på godkendelse fra generalforsamlingen. For nærværende er der en beslutning om, at Grundejerforeningen bidrager med 50 %.

Bådelauget har ansvaret for opførelsen af den ny bro og har ansvaret for at stille med den nødvendige frivillige arbejdskraft i byggeperioden i henhold til den aftale, bådelauget har indgået med entreprenøren.

Bådelauget har ansvaret for i løbet af sommeren 2012 i forbindelse med etableringen af den nye bro at fjerne alle dele af den eksisterende bro ved frivillig arbejdskraft.

Bådelauget har ansvaret for uden yderligere udgifter for Grundejerforeningen at nedtage den yderste del af broen om vinteren, så risikoen for ødelæggelse fra is bliver minimeret.

Ravnsnæs den
For Grundejerforeningen For Bådelauget

 

Bådebroerne

 

Vi er sammen med bådelauget ved at få repareret begge bådebroer, som trænger til opretning efter vinterens skader. Grundejerforeningen (Strandarealerne) betaler halvdelen, da vi alle sammen har glæde af broerne, specielt platformen på broen ved Kaj Munks vej.
En repræsentant for vinterbaderne har foreslået, at der blev bygget en ny og bredere bro ved enden af Sjælsøvej. Her har vi tilbudt, at vi vil betale halvdelen af en platform, som vi vurderer alle andre også kunne have glæde af. Bestyrelsen har den holdning at installationer som kun et fåtal anvender, som fx slisken til kajakkerne eller trappe til vinterbaderne, må de interesserede selv betale for.