Forskønnelsesudvalget har observeret ….

Forskønnelsesudvalget har været på tur på Næsset og har måttet konstatere, at vores dejlige grønne rabatter bruges til mange uvedkommende ting. På dem er placeret såvel skraldespande som spande til haveaffald, som står der mere eller mindre permanent. Også sten og baljer med beplantning har fundet vej til rabatterne. Ud over at det er farligt for trafikken, er det ikke tilladt. En del steder er det vanskeligt at færdes på rabatterne på grundt af hække og buske, der burde klippes til, ligesom store træer har det med at hænge langt ud over rabatterne og hæmme udsynet. Vi benytter samtidig lejligheden til at huske grundejerne på, at hvis deres grund ligger ud til et fællesareal, herunder  en sti til en af broerne, er det deres ansvar at sørge for at beskære buske og træer både på haveside og på siden mod fællesarealet.

Da det dejligt milde efterårsvejr indbyder til havearbejde, vil bestyrelsen foreslå, at den enkelte grundejer kaster et kritisk blik på sine buske og træer ud mod rabatterne og selvfølgelig også på rabatterne.
Hvis der er nogen, som kunne bruge noget hjælp til træfældning og lignende, kan grundejerforeningen v. Jens Enochsen være behjælpelig med at henvise til en person, som kan udføre arbejdet imod en ikke urimelig betaling.

Med venlig hilsen
Forskønnelsesudvalget

PS: Se Kommunens vejledning om beskæring af beplantning:

beskæring af beplantning

 

Forskønnelsesudvalget har været på tur

Forskønnelsesudvalget, som er et underudvalg i bestyrelsen, har igen været en tur rundt på vore veje og set på om vejenes ”interesser” bliver rimeligt varetaget af de tilgrænsende grunde.
Udvalget har især lagt vægt på to ting:
·         Trafiksikkerhed og frit udsyn
·         Helhedsindtrykket med frie grønne rabatter uden permanent parkerede biler eller  henlægning af affald
Udvalget havde en god tur med mange positive oplevelser, men finder dog anledning til at minde om følgende:
I ordensreglerne for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

Udvalget kunne konstatere, at det ser bedre ud end sidste år, idet der er blevet klippet ind mange steder. Men nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler, som jo er det vi i fællesskab er blevet enige om med henblik på at sikre det gode naboskab og undgå at hver enkelt agerer efter egne regler.

Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel ud mod vej, og klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage. Husk, at man også skal kunne gå frit under grene ud over græsrabatterne.

Når det regner – og det gør det jo ofte i dette land – er det vigtigt, at få vandet ledt væk fra vejene. Vi opfordrer derfor grundejerne til at holde kloakkernes riste fri for græs og blade. Desuden anmodes hjørnegrundejerne om at holde brostenskanten fri for ukrudt.

Forskønnelsesudvalget håber at dette lille skriv vil blive modtaget positivt, og vi vil fortsætte arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

Nyt fra forskønnelsesudvalget

Forskønnelsesudvalget har bemærket, at en hel del grundejere har gjort det rigtigt pænt ud til de grønne fortovve, renset brosten m.v., og det er vi alle glade for.
Hvis man gerne vil se, hvordan Kommunen beder om at få ryddet gangarealerne, ligger der på kommunens hjemmesiden følgende tegning og tilhørende anvisninger:

“Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Hvis hække, træer og buske har bredt sig ud over fortovet og/eller vejen, kan det genere trafikken, både for gående og kørende.  I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan føre til forringelse af trafiksikkerhed.
Tænk også på svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne, som har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde. 

Gadelamper og skilte

Pligten til at beskære beplantningen gælder også omkring gadelamper og skilte: Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet, ligesom skilte skal være synlige.

Brandhaner 

Brandhaner skal altid holdes fri for beplantning.

Hvis du ikke beskærer beplantningen

Hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.
Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning”

Rudersdal Kommune.