Kommentar til Formandens beretning fra generalforsamlingen

Fra Christian Poll har vi modtaget følgende kommentar, som også blev fremført på generalforsamlingen, som det fremgår af referatet. Her kommer det med uddybet og velformuleret begrundelse:

Fra Christian Poll, Sjælsøvej 52:

formandens beretning for 2013 anbefales, at grundejerne selv vedligeholder kanterne f.eks. ved brug af gasbrænder eller Roundup. Formanden skriver ligefrem, at grundejerforeningen gerne dækker udgifterne til Roundup.

Jeg kommenterede dette på generalforsamlingen, og det er ført meget sparsomt til referat. Derfor denne uddybende kommentar på foreningens websted.

Roundup er et bekæmpelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet glyphosat, som er kendt for at gå i grundvandet samt hæmme alle former for vækst, der hvor det bruges. Ravnsnæsset ligger lige ovenpå en særlig drikkevandsressource og er omgivet af unik og beskyttet natur. Derfor er det ekstra tåbeligt at bruge den slags midler i vores område.

Miljøministeren er i gang med at indføre restriktioner for privat brug af netop disse produkter, og vandselskaberne er enige (http://ing.dk/artikel/vandselskaber-forbyd-sproejtegift-i-private-haver-168190). COOP har fjernet midlerne fra hylderne af samme årsag.

Helt grelt er det jo, at formanden tilbyder at betale for Roundup – men ikke for gas til gasbrænder…! Én ting er, at formanden anbefaler en kemisk bekæmpelse frem for andre metoder og tilbyder at betale kun til et specifikt produkt (man kunne tro, at nogen har forbindelser til Monsanto…;-), men at der ikke i stedet meldes en generel formulering om støtteramme til alle former for ukrudtsbekæmpelse af vejkanterne undrer mig meget.

En passende formulering for Ravnsnæsset ville tværtimod være, at foreningen gerne betaler for gas til gasbrænder eller for værktøj, der er målrettet en fysisk bekæmpelse af ukrudtet, men ikke for kemisk bekæmpelse. På den måde kan man klart tilkendegive, at man godt ved, at brugen af glyphosat stadig er tilladt, men at den er uønsket på det naturskønne Ravnsnæs.

Regler for parkering af trailere på rabatterne

Vi har fået en del henvendelser fra Grundejere, der spørger om hvor længe man kan bruge rabatterne og vejarealet til at parkere trailere og andre større køretøjer. Ved henvendelse til kommunen har vi fået følgende information:

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Veje_trafik/Veje/Parkering.aspx

Det fremgår, at trailere højst må være parkeret på rabatterne i 18 timer, ellers må de henvises til kommunens parkeringspladser for lastbiler og større køretøjer.

Formandens beretning – Generalforsamlingen 11.4 2013

Vejene
I september 2012 vedtog Kommunens Teknik- og Miljøudvalget en kendelse om reparation af Sjælsøvej og fordeling af udgifterne. Med kendelsen blev det endelig fastslået, at Ll. Eskemosegaard er forpligtet til at bidrage til reparation af Sjælsøvej. Dermed er mange års tovtrækkeri med Ll. Eskemosegaard om deres deltagelse i betalingen af reparation af Sjælsøvej endelig afgjort. I vort arkiv ligger der juridiske vurderinger helt tilbage til 1957 om emnet.

Kendelsen følger Vejloven, som fastlægger, at alle der bor ud til vejen skal betale for vejen. Udgiften afholdes dog i sidste ende af grundejerforeningen. Adgangsveje beliggende i landzone, dvs. uden for bebyggelsen, betales med lige store andele af alle grundejere på hele Ravnsnæsset. Dette indebære, at vores grundejere også vil komme til at betale for en lille del af Herman Bangs Vej (ca. 25 m vej), såfremt den skal repareres ved kommunens mellemkost via et vejsyn. Herman Bangs Vej fik lagt nyt slidlag på sidste år, så det varer mange år inden det bliver aktuelt. Dette blev alene betalt af Ll. Eskemosegaard. Til gengæld har vi alene betalt asfaltreparationerne på Sjælsøvej i 2010, da vi på dette tidspunkt ikke var klar over, at vejsynet skulle omfatte hele Sjælsøvej.

Reparationen af Sjælsøvej blev gennemført i oktober måned ved kommunens faste entreprenør, NCC. Vi havde faktisk en kontrakt med Pankas, som også var kommunens fast entreprenør ind til sidste sommer. Heldigvis var Pankas var meget forstående, så det lykkedes at komme ud af kontrakten uden udgifter for os.

Asfaltarbejdet gik heldigvis meget hurtigt, og asfaltudlægningsmaskinen var så bred, at trafikken måtte søge ad andre veje mens arbejdet stod på, så vi undgik væsentlige skader på vore rabatter. I samme omgang fik vi repareret nogle mindre huller i vore øvrige veje.

Den nye asfaltbelægning på Sjælsøvej er sluppet godt igennem den hårde vinter uden opfrysninger af nævneværdig grad sådan, som det plejer at sket under hård frost. Så det kan vist konkluderes, at vore nyetablerede dræn virker.

I løbet af sommeren færdiggjorde Rudersdal Forsyning renoveringen af kloakkerne, og det blev heldigvis gennemført uden de store skader på rabatterne. Det er rart at vide, at kloakkerne nu er tætte og med frit gennemløb.

Vintervedligeholdelse
Det lykkedes ikke inden vinteren satte ind at få en aftale om fordelingen af betalingen for vintervedligeholdelsen af Sjælsøvej med Ll. Eskemosegård svarende til kendelsen for vejreparationen. Endnu engang måtte vi bede kommunen om hjælp, og ved deres mellemkomst bliver de fremtidige regningen for vintervedligeholdelse på Sjælsøvej nu fordelt af kommunen svarende til gældende regler, dvs. svarende til kendelsen. Nu har vi kun et lille mellemværende for vinteren 2011/2012, hvor vi betalte for hele Sjælsøvej, men vi regner med, at det falder på plads snarest.

Skolebussen
Jeg har fået et par henvendelser fra forældre om skolebussen, som kun kører til P-pladsen på Herman Bangs Vej, når der er sne på vejene. Grundejerforeningen har svært ved at gøre noget ved sagen, så jeg har bedt forældrene lægge pres på skoleforvaltningen, som har entreret om buskørslen. Da skolebussen er det eneste køretøj, som ikke kan køre hernede om vinteren, må det dreje sig om kontraktlige forpligtelser til at køre med tilstrækkeligt godt materiel. På ruten Sjælsøvej – Carl Plougs Vej – Herman Bangs Vej bliver der ryddet svarende til andre skolebusveje i kommunen.

Strandarealerne
Væsentligste udgift var betalingen af halvdelen af en ny bådebro. Vi var nødt til at acceptere at hæve tilskuddet til 60.000 kr. for at det kunne lade sig gøre at få en bro, dvs. 10.000 kr. mere end budgettet. For at få den samlede pris ned på 120.000 kr., måtte bådelauget yde en stor egenindsats og selv stå for fjernelsen af den gamle bro samt stille med hjælpemandskab til bygningen af den nye bro. Stor ros til bådelauget for indsatsen. Den nye bro kan demonteres helt om vinteren. Bestyrelsen har dog fundet det væsentligt for de mange, som går en tur ud på broen, at de også har denne mulighed i månederne uden for sejlsæsonen. Grundejerforeningen har derfor indgået en aftale med bådelauget om, at de inderste sektioner af broen bliver stående om vinteren, også selv om det indebærer en vis risiko for ødelæggelser på broen.

Der har været arrangeret arbejdsdage, hvor der blev luget, ryddet op og klippet buske og træer. En stor tak til alle dem, som stillede op og gav en hånd med. Vi fik nogle hyggelige timer ud af det og glædede os ekstra, da der hele to gange dukkede nogen op med kaffe og kager. Særlig stor tak til dem.

Rudersdal Forsyning har været behjælpelig med beskæring omkring pumpestationen. Det er blevet en lidt hårdhændet beskæring, men det bliver nok grønt igen til foråret.

Ll. Eskemosegaard kom med et tilbud på en donation på 20.000 kr. til etablering af flere legeredskaber på vores legeplads. Pengene var oprindeligt afsat til etablering af en legeplads på deres eget fællesareal.
Bestyrelsen besluttede at sige nej tak til denne donation, og begrundede det med, at vi ikke ville udbygge vores legeplads. Forud for beslutningen om et ”nej tak” har bestyrelsen gjort sig følgende overvejelser:
Af hensyn til naboer og de nærmeste omkringboende kan vi ikke uden videre tillade os at udbygge legepladsen, da det vil give mere uro pga. flere brugere – ikke bare fra Ll. Eskemosegaard men også helt fremmede. Især det sidste vil også medføre flere parkeringsproblemer end vi allerede har i dag til gene for de omkringboende.
Der er problemer i forhold til tinglyst adgangsret og tilhørende forpligtelser. Tager vi imod en donation fra Ll. Eskemosegaard, vil vi mere eller mindre give dem adgangsret til arealet, og det mener vi ikke, at vi kan tillade os, da hovedparten af vore grundejere har en tinglyst adgangsret, som også indebærer en pligt til at betale til vedligeholdelsen af arealet. – Adgangsretten er dog ikke noget vi har ønske om at håndhæve i det daglige, da vi også kan lide at have gæster.
Desuden er bestyrelsen opmærksom på, at de forpligtede grundejere skal betale et større beløb hvert eneste år til indretning, vedligeholdelse, forsikring mm. uden at disse grundejere har mulighed for at melde sig ud, når de ikke mere har lyst til at bruge arealet.

Forskønnelsesudvalget
Forskønnelsesudvalgets primære opgave er at holde øje med beplantningen langs vejene, så der sikres fri passage på græsrabatterne og gode oversigtsforhold. Desuden ser de også på, om grundejerne overholder deres øvrige forpligtelser i forhold til vejarealet.

Forskønnelsesudvalget har været rundt nogle gange og har i den anledning påpeget manglende klipning af træer og hække over for nogle af grundejerne. I de fleste tilfælde, har grundejerne fulgt den venlige henstilling om at klippe og beskære ud mod vejen. I et enkelt tilfælde har vi været nødt til at bede kommunen vurdere, om oversigtsforholdene er i orden. Vi har dog endnu ikke fået kommunens vurdering.

I relation til forskønnelsesudvalgets arbejde vil jeg gennemgå gældende regler for vejarealerne og grundejernes forpligtelser som nabo til vejen. Det er grundejerforeningen som ejer vejen og det er derfor også bestyrelsens opgave at holde øje med, at reglerne bliver fulgt og dermed sikre, at området bliver ved med at se ordentlig ud. Vi synes at respekten for principperne er ved at skride nogle steder – måske fordi man ikke har kendskab til gældende regler.

Det vejareal, som grundejerforeningen ejer, omfatter både asfaltarealet og de grønne græsrabatter. Nogle af vejene er 11 m bredde (SV, CPV og KMV) og nogle er 8 m (PMMV og VRV) og asfalten ligger ikke altid i midten.

Det er grundejerforeningen som tager sig af reparation af asfalten, mens det er grundejeren som tager sig af de grønne rabatter og den løbende renholdelse af asfaltarealerne.

Reglerne er fastsat af myndighederne og Kommunen har beskrevet nogle af reglerne i en række letforståelige pjecer, som kan findes på kommunens hjemmeside.
Link til kommunens pjecer: http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Grundejer/Infomationsmateriale.aspx

Uddrag af gældende myndighedsbestemmelser
Grundejerne er forpligtede til daglig renholdelse af rabat og vej, herunder at oprense riste over vejbrønde (Pjece: ”Renholdelse af vej”)
Det skal være grønne græsrabatter (Lokalplanen) – dvs. ikke græsarmering
Hæk og beplantning skal stå på egen grund og holdes tilbageklippet (Pjece: ”Beplantning mod vej”)
Det er ikke tilladt at lægge sten på græsrabatterne (Politivedtægten)
Skraldespande, herunder haveaffaldscontainere, skal stå på egen grund (Affaldsregulativ)
Længere varende oplag af byggematerialer og placering af containere på rabatter, må kun ske efter tilladelse fra Kommunen (Pjece: ”Brug af vejareal”)

Det er de samme principper, som er anført i vore ordensregler punkt 1, 2, 3 og 4, hvor de detaljerede myndighedsregler er omsat til nogle enkle anvisninger.

Uddrag af ordensreglerne for Grundejerforeningen Ravnsnæs:
1. Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne.
2. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk.
3. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v.
4. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

Her burde vi nok have præciseret, at haveaffaldscontainere heller ikke må stå mere eller mindre permanent på græsrabatterne.

Alle ordensreglerne kan ses på hjemmesiden. Vi bør nok overveje at få dem revideret, da der fx står i pkt. 13, at vi må afbrænde haveaffald. Det må vi ikke mere, da vi bor i byzone.

Hjemmeside – nyhedsbreve
I det forløbne år er der ikke blevet udsendt egentlige nyhedsbreve, hvor nyhederne er blevet samlet. Nyhederne er blevet lagt på hjemmesiden, mens de er helt aktuelle. Hvor det har drejet sig om vitale informationer for alle grundejere, er der blevet udsendt direkte mail.

Hvis man har interesse i, hvad der foregår lokalt i vort eget område, vil vi opfordre til at tilmelde jer et e-mailabonnement på hjemmesiden. Webmasteren vil også gerne opfordre jer til at bruge hjemmesiden, og I er meget velkomne til at bruge markedspladsen. Annoncering her har i nogle tilfælde været med stort held.

Da det er en gratis hjemmeside, har vi i en periode været udsat for ret aggressive reklamer. De er blevet fjernet nu mod at vi har betalt et beskedent beløb.

Interessegrupperne
Interessegrupperne er en vigtig del af det lokale liv på Ravnsnæsset og vi vil gerne opfordre dem alle til at bruge hjemmesiden til at formidle noget om deres virke til en bredere kreds end lige egne medlemmer. Der kommer hel tiden nye beboere til Ravnsnæsset som måske gerne vil deltage i grupperne. Vi er meget glade for at børnegruppen fortæller om deres aktiviteter på hjemmesiden.

Andet
En gang om året inviterer kommunens politikere og administration Rudersdals grundejerforeninger til et orienterings- og debatmøde om, hvad der sker i kommunen, og vi har her mulighed for at give vores mening tilkende. Møderne er også med til at etablere nogle kontakter til kommunens folk. Aktuelt for vores område fik vi oplyst, at man vil prøve at reducere mængden af brasen gennem opfiskning til sommer.

Der er desværre fortsat en del indbrud i området. Vi kan kun opfordre alle til at være opmærksomme på mistænkelige personer i området og give besked til politiet, som gerne vil høre fra os. Samtidig vil jeg opfordre alle til at melde sig til politiets SMS-tjeneste.

19. september 2014 har grundejerforeningen 75 års jubilæum. Det vil være rart med en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, hvorvidt der er interesse for, at der gøres noget i anledningen af jubilæet. Såfremt der er en positiv interesse, forestiller bestyrelsen sig, at der bliver nedsat et festudvalg ved næste generalforsamling. På en tidligere generalforsamling fortalte vores tidligere formand, Ditte, at historiegruppen arbejder med at samle Ravnsnæssets historie. Vi har ikke hørt så meget om det siden, men jeg håber de vil tage aktiv del i at fejre jubilæet.

Kristian Overgaard
Formand for bestyrelsen

Forskønnelsesudvalget har været på tur

Forskønnelsesudvalget, som er et underudvalg i bestyrelsen, har igen været en tur rundt på vore veje og set på om vejenes ”interesser” bliver rimeligt varetaget af de tilgrænsende grunde.
Udvalget har især lagt vægt på to ting:
·         Trafiksikkerhed og frit udsyn
·         Helhedsindtrykket med frie grønne rabatter uden permanent parkerede biler eller  henlægning af affald
Udvalget havde en god tur med mange positive oplevelser, men finder dog anledning til at minde om følgende:
I ordensreglerne for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

Udvalget kunne konstatere, at det ser bedre ud end sidste år, idet der er blevet klippet ind mange steder. Men nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler, som jo er det vi i fællesskab er blevet enige om med henblik på at sikre det gode naboskab og undgå at hver enkelt agerer efter egne regler.

Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel ud mod vej, og klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage. Husk, at man også skal kunne gå frit under grene ud over græsrabatterne.

Når det regner – og det gør det jo ofte i dette land – er det vigtigt, at få vandet ledt væk fra vejene. Vi opfordrer derfor grundejerne til at holde kloakkernes riste fri for græs og blade. Desuden anmodes hjørnegrundejerne om at holde brostenskanten fri for ukrudt.

Forskønnelsesudvalget håber at dette lille skriv vil blive modtaget positivt, og vi vil fortsætte arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

Færdiggørelse af kloakrenoveringen

Rudersdal Forsyning har oplyst, at de har planlagt at udføre de sidste kloakarbejder på Ravnsnæsset i løbet af september måned. Der er tale om mindre kloakarbejder, brøndrenovering, samt et pilotprojekt på opgravningsfri renovering af et mindre antal stikledninger, som er i dårlig stand.

I den anledning vil der igen komme lastbiler, samt varevogne på vejene på Ravnsnæsset. Dog i mindre omfang end sidste år. Rudersdal forsyning skriver, at de har bedt entreprenøren være opmærksom på at holde biler væk fra rabatterne i videst mulig omfang, men det kan erfaringsmæssigt ikke undgås, at der kommer enkelte spor i rabatterne.
Fra grundejerforeningens side, har jeg bedt om, at man i videst mulig omfang udlægger køreplader, så vi kan undgå de meget opkørte rabatter. Det har Rudersdal Forsyning dog ikke villet love, da det er meget dyrt. Rudersdal Forsyning har endvidere vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave større vejafspærringer, da der for det meste er tale om mindre og kortvarige arbejder på forskellige lokaliteter.
Når arbejdet er afsluttet vil Rudersdal Forsyning sørge for retablering af eventuelt ødelagte rabatter. Arbejdet påbegyndes den 3. september og forventes at vare måneden ud (Perioden er dog afhængig af vejrforholdene).
Rudersdal Forsyning har været i kontakt med skolebussen for at aftale alternative ruter, mens kloakarbejderne pågår. Skolebussen har dog foretrukket at afhente skolebørnene ved parkeringspladsen for enden af Herman Bangs Vej. Forældrene vil blive orienteret nærmere via forældreintra.
Hvis nogen af jer er interesseret i at se, hvor der skal foregå noget, vedhæfter jeg et teknisk kort fra Rudersdal Forsyning, hvor aktivitetsstederne er angivet, men kortet er ikke helt ligetil at læse.

Kloakrenovering på Ravnsnæs 2012

 

Reparation af ødelagte rabatter

Rudersdal Forsyning går snart i gang med reparation af vore rabatter. Umiddelbart før påske var jeg en tur rundt på vore veje sammen med Rudersdal Forsyning for at besigtige og registrere de skader, som er sket på vore rabatter i forbindelse med kloakrenoveringen. Rudersdal Forsyning lovede at udbedre skaderne og vil gå i gang i løbet af en til to uger, når de har fået aftalerne på plads med dem, som skal lave arbejdet.

Jeg anbefalede, at de lagde rullegræs ud mod asfaltkanten, som vi gjorde på Sjælsøvej, så jorden ikke skyller væk, når det regner. Hvor vidt de følger rådet eller blot retter af med muld og sår græs er dog ikke helt afklaret, da det er dem, som har det fulde ansvar for en ordentlig reparation.
Vi aftalte, at der opsættes markeringspinde svarende til dem, vi brugte på Sjælsøvej. Pindene skal så blive stående nogle måneder ind til græsset har fået et ordentligt rodnet, som kan holde på jorden. Det kræver lidt smidighed omkring parkering, især gæsteparkering, da pindene nogle steder kommer til at stå over lange strækninger, men det må vist være prisen for at få nogle pæne rabatter igen.
mvh – Kristian Overgaard

Glædelig jul

Alt i alt har der været et relativt stille år i grundejerforeningen. I løbet af sommeren lykkedes det at få rabatterne til at se rigtig pæne ud, lige ind til Rudersdal Forsyning begyndte at renovere kloakkerne. Arbejdet har desværre reulteret i, at mange grønne rabatkanter er blevet kørt op.
Jeg har flere gange haft kontakt med Rudersdal Forsyning og klaget over, at de ikke har  gjort nok for at beskytte vore sårbare rabatter, og jeg har fået tilsagn om, at de reparerer det, de har ødelagt.  Desværre sker der nu det, at ødelæggelserne breder sig, også efter at kloakfolkene er væk, fordi man ikke er påpasselige med at holde sig inde på asfalten, når rabatterne alligevel er ødelagte.
Fra grundejerforeningens side vil vi gøre en indsats for at få rabatterne flotte igen, og så må vi se, om vi også bliver nødt til at anmode om jeres hjælp ligesom på Sjælsøvej i år.
Lad os ind til videre glæde os over, at Ruderda Forsyning har renoveret vore kloakker, så de kan holde mange år frem.
På grundejerforeninges hjemmeside har jo løbende orienteret om hvad der sker hernede også om rabatterne og i den forbindelse vil jeg gerne komme med et beskedent nytårsønske om, at mange flere (alle!) vil tilmelde sig til “Sign me up” på den nye hjemmeside, så I får en mail, når der bliver lagt nye meddelelser på. Tilmelder man sig på FORSIDEN, får man besked om alle opdateringer og tilmelder man sig f.eks. kun under NYHEDER, så får man kun besked, når nyhedssiden opdateres.
God jul og godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard

Kloakrenovering Ravnsnæs – opkøring af bløde rabatter – retablering

I forbindelse med kloakrenoveringen er en del rabatter blevet kørt op og ødelagt. Jeg har haft kontakt med kommunens projektleder om dette, og han har lovet, at de vil blive retableret, når arbejdet er færdigt engang i februar. Retablerings tidspunktet vil dog være afhængig af vejret. 
For at minimere skaderne på rabatterne, har projektlederen desuden bedt entreprenøren om at udlægge yderligere plader og være mere omhyggelig med udlægningen. Vi kan dog næppe undgå, at der kommer endnu flere skader rundt omkring.

 Vis hensyn!

Samtidig er jeg blevet bedt om, at opfordre alle beboerne om at vise hensyn, når de kører forbi dem, der arbejder ude på vejen.
Jeg håber, at vi alle vil følge opfordringen og køre meget langsomt forbi arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen.

Nyt fra forskønnelsesudvalget

Forskønnelsesudvalget har bemærket, at en hel del grundejere har gjort det rigtigt pænt ud til de grønne fortovve, renset brosten m.v., og det er vi alle glade for.
Hvis man gerne vil se, hvordan Kommunen beder om at få ryddet gangarealerne, ligger der på kommunens hjemmesiden følgende tegning og tilhørende anvisninger:

“Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Hvis hække, træer og buske har bredt sig ud over fortovet og/eller vejen, kan det genere trafikken, både for gående og kørende.  I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan føre til forringelse af trafiksikkerhed.
Tænk også på svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne, som har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde. 

Gadelamper og skilte

Pligten til at beskære beplantningen gælder også omkring gadelamper og skilte: Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet, ligesom skilte skal være synlige.

Brandhaner 

Brandhaner skal altid holdes fri for beplantning.

Hvis du ikke beskærer beplantningen

Hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.
Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning”

Rudersdal Kommune.

Nyt fra Forskønnelsesudvalget – Trafiksikkerhed og pæne rabatter

På vores tur lagde vi især vægt på to ting: 1) Trafiksikkerhed og frit udsyn og 2) Frie grønne rabatteruden permanent parkerede biler og henlægning af ting.

Det var en god tur med mange positive oplevelser, men vi vil dog lige minde om følgende:I ordensregler for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene. 

Nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler. Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel, klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage.
Det har regnet meget denne sommer, og det er vigtigt, at vandet kan afledes. Vi opfordrer derfor grundejere til at holde kloakkernes riste fri for affald. Desuden anmodes hjørnegrundejere om at holde kantstenene fri for ukrudt.

I håb om at denne lille skrivelse vil blive modtaget positivt, fortsætter vi arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

(Udvalget består af Jens Enochsen, Mona Østertorn og Gunver Maltesen)