Det nye bygningsreglement

Der er kommet administrative lettelser for, hvornår nye garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger skal anmeldes til kommunen. Fremover kan garager m.v. med et areal på op til 35 m2 opføres uden anmeldelse. Vær dog opmærksom på, at der ikke er sket lettelser i forhold de krav der er til fx højder og afstand til skel mv. som har så stor indvirkning på områdets karakter og som kan være til gene for naboerne.

Det er nu den enkeltes eget ansvar at overholde bygningsreglement og lokalplan. Det er positivt at man har så meget tillid til befolkningen, at man vil indføre princippet om frihed under ansvar. Det kræver selvfølgelig noget af den enkelte, som herefter ikke kan henvise til at myndighederne har givet tilladelse. Man risikerer derfor lettere at noget skal laves om.

Om grundejerforeningens Ravnsnæs …

Fremhævet

Gamle generalforsamlingsreferater finder du her:

Det er måske lidt meget at kalde foreningen en grundejerforening. Allerede tilbage fra den oprindelige deklaration i forbindelse med udstykningen på Ravnsnæs i 1936 er det klart, at den væsentligste opgave er at holde veje og rabetter i ordentlig stand samt for de grundejere, der ikke har selvstændig strandgrund, også at sørge for at de fælles strandarealer er nydelige.

Indtil den seneste lokalplan for området havde Grundejerforeningen Ravnsnæs påtaleret ved nybygninger. Det påhviler nu alene bygherren at sørge for at reglerne overholdes.

Vi har imidlertid i foreningens ordensreglement foreskrevet visse regler, der har betydning ved nybyggeri. Således er hver enkelt grundejer forpligtet til at sørge for, at der er fri passage på veje og græsrabatter, også under byggeri. Videre er hver enkelt grundejer forpligtet til at reetablere eventuelle skader på veje og græsrabatter, som byggeri eller byggeleverancer måtte have medført. Typisk påfører store lastbiler vejene skader, når bilerne benytter “støtteben”.
Foreningen opfordrer derfor grundejere med byggeplaner til at tage højde for ovenstående.
Hvis der er sket skade på vej eller rabat, opfordres grundejerne til at give meddelelse herom til foreningens formand.

Det mørke areal angiver Grundejerforeningen Ravnsnæs’ område, medens det lysere er Lille Eskemosegård-udstykningen, der fandt sted senere

Se den gældende lokalplan her: Lokalplan for Ravnsnæs

Se den oprindelige deklaration her: Deklaration fra 1936