Så er der en ny fin bro for enden af Sjælsøvej!

20160719_181541

Takket være indsats fra en masse mennesker:

især: Hans Hennrik Sundeved
Jens Dall
Ditte og Svend Nørgård Andersen
Peter Flechenstein
Thomas Morten Petersen
Kristian Madsen
Mikkel Østergård
Fred Miller Jørgensen
Martin Nielsen

Og Jens Enochsen

Samt ikke mindst at Vinterbaderne har betalt for gummibelagte trin, har vi nu en superbadebro!

Efterlysning af Båd- og Trailerejere!!!

Ejerne af de to både, der er efterladt ved broen på fællesgrunden ved Kaj Munks Vej,
samt ejeren af den trailer, der er placeret på pladsen bag ved pumpehuset, bedes straks
kontakte
Jens Enochsen
Kaj Munks Vej 5

Tlf. 5363 7031

Email: jens@enochsen.dk

Som bekendt har Bådelauget etableret et område bag ved pumpehuset til
vinteropbevaring af både, fordi man gerne ville imødekomme et ønske fra beboerne om
at undgå oplagring af både på fællesgrunden.

Den nye bådebro

Jer, der har fulgt nyhederne på hjemmesiden, vil vide, at der i forbindelse med etableringen af den nye bådebro blev indgået en aftale mellem grundejerforeningen og bådelauget om betaling af broen. Aftalen ligger på hjemmesiden – se under bådelauget. Angivelsen af, at det er grundejerforeningen, som betaler har givet anledning til spørgsmål om, hvilken kasse, der betaler til broen. Jeg vil derfor gerne præcisere, at det er strandarealernes kasse som betaler til broen – altså landgrundene og de frivillige bidragydere blandt søgrundejerne. ”Vejkassen” deltager ikke i denne udgift.

Venlig hilsen
Kristian

Aftale med Bådelauget om Grundejerforeningens tilskud til nye bådebro ved Sjælsøvej

I overensstemmelse med beslutninger og budget fremlagt på de seneste generalforsamlinger, har Grundejerforningen indgået denne aftale om retablering af bådebroen efter isvinteren.

Aftale

mellem Grundejerforeningen Ravnsnæs og Bådelauget om ny bådebro ved Kaj Munks Vej. ***********************

Bådelauget sørger for etablering af en ny bådebro ved strandarealet ved Kaj Munks Vej.

Grundejerforeningen dækker halvdelen af omkostningerne ved etableringen, dog maksimalt 60.000 kr. Det er en forudsætning, at Bådelauget har en kassebeholdning, som kan dække deres del af udgifterne, før der skrives kontakt om udførelsen. Grundejerforeningen udbetaler 15.000 kr. ved kontraktens indgåelse og resten, når endelig faktura foreligger.

Grundejerforeningen forpligter sig med denne aftale ikke automatisk til at betale halvdelen af enhver fremtidig udskiftning eller hovedreparation af bådebroerne, da det beror på en generalforsamlingsbeslutning hver gang Grundejerforeningen giver et sådant tilsagn.

Broen udføres som type EB fra NBC Marine. Broen er af en type, som helt eller delvis kan demonteres om vinteren.

Det er en forudsætning for Grundejerforeningen, at 15-20 m af den inderste del af broen ikke demonteres om vinteren. Skulle det vise sig at give tilbagevendende skader på broen, kan dette punkt tages op igen. Reparationsudgifter som følger heraf deles svarende til det, som gælder for øvrige reparationsudgifter.

Bådelauget har ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af broen. Grundejerforeningens deltagelse i udgifter til vedligeholdelse beror på godkendelse fra generalforsamlingen. For nærværende er der en beslutning om, at Grundejerforeningen bidrager med 50 %.

Bådelauget har ansvaret for opførelsen af den ny bro og har ansvaret for at stille med den nødvendige frivillige arbejdskraft i byggeperioden i henhold til den aftale, bådelauget har indgået med entreprenøren.

Bådelauget har ansvaret for i løbet af sommeren 2012 i forbindelse med etableringen af den nye bro at fjerne alle dele af den eksisterende bro ved frivillig arbejdskraft.

Bådelauget har ansvaret for uden yderligere udgifter for Grundejerforeningen at nedtage den yderste del af broen om vinteren, så risikoen for ødelæggelse fra is bliver minimeret.

Ravnsnæs den
For Grundejerforeningen For Bådelauget

 

Bådelauget

Foreningen råder, efter aftale med Gentofte Kommune, over et antal bådepladser med ret til sejlads på Sjælsø. Aftalen er med Gentofte Kommune, da det er denne kommune, der ejer søen. Foreningen har uddelegeret administrationen af vores bådepladser til et bådelaug. Bådelauget er selvstyrende, og foreningen blander sig ikke i bådelaugets administration. Hvis der måtte være medlemmer, der ikke finder bådelaugets administration forsvarlig, hører foreningen dog naturligvis gerne herom. Bådelauget og foreningen betaler hver 50% til vedligeholdelse af de 2 broer ved foreningens fællesarealer. Broerne er naturligvis åbne for færdsel for foreningens medlemmer. Er man interesseret i en bådeplads, skal man rette henvendelse til bådelaugets formand,  Thomas Boje, 30666593,  Kaj Munks Vej 18.  Der er sædvanligvis ventetid på en bådeplads. Tildeling sker efter en venteliste.

Se aftalerne om bådehold: Overenstkomst og regler angående bådehold på Sjælsø

Vedtægter for “Grundejerforeningen Ravnsnæs’ Bådelaug”

1.Lauget er stiftet af Grundejerforeningen Ravnsnæs i henhold til “Overenskomst mellem Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø og Sammenslutningen af søgrundejere ved Sjælsø” paragraf 4 stk. a og c for at administrere den grundejerforeningen tildelte ret til sejlads med 15 (ændret fra oprindeligt 10 i juli 2000) ro- og/eller sejlbåde samt etablere og vedligeholde bropladserne, og iøvrigt i henhold til “overenskomst og regler angående bådehold på Sjælsø”.

2. Grundejerforeningen har udvalgt de første medlemmer, og nye medlemmer kan optages, når bestående medlemsskaber ophører. For at kunne optages i lauget skal medlemmet pligtigt have ydet og stadig yde fuldt bidrag til strandarealerne.

Et medlemsskab ophører, når medlemmet udtræder af Grundejerforeningen, eller når medlemmet selv fremsætter skriftlig begæring herom. Et medlemsskab kan ophæves af lauget, såfremt medlemmet ikke benytter sin ret til bådehold eller overtræder laugets bestemmelser og henvisninger, bl.a. om betaling. En sådan ophævelse skal dog altid godkendes af Grundejerforeningens bestyrelse.

Nye medlemmer optages ved skriftlig begæring til lauget herom. Er der i forvejen det højst tilladte antal medlemmer, overføres ansøgeren til venteliste, og medlemsskab tildeles i rækkefølge efter begæringernes modtagelse. Det er en betingelse for medlemsskab, at nyt medlem har betalt den i nærværende vedtægter stk. 6 nævnte anlægsudgift.

3. Lauget ledes af en formand og en kasserer valgt af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Formand og kasserer kan i fællesskab tegne lauget.

4. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af formanden med 14 dages skriftligt varsel. Dagsorden skal være fastsat i indkaldelsen.

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når formanden eller mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Hvert medlem har 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Alle afgørelser – også vedtægtsændringer – afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

Formanden er pligtig at lade føre en protokol over generalfosamlingens beslutninger, ligesom han til enhver tid må have en ajourført liste over medlemmer samt over personer overført til venteliste med angivelse af dato for modtaget begæring.

5. Medlemmerne dækker ligeledes de omkostninger, som laugets virksomhed i henhold til nærværende vedtægters stk. 1 medfører.

Betaling sker ved påkrav fra kassereren, som fører regnskabet. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Kalenderåret er regnskabsår.

6. Når et medlem udtræder af lauget kan han få halvdelen af sin “anlægsudgift” refunderet, såfremt der optages et nyt medlem. Den anden halvdel tilfalder bådelauget. Det afgående medlem har først krav på sin halvdel af beløbet, når det nye medlem har betalt hele “anlægsudgiften” til lauget. “Anlægsudgiften” fastsættes i fællig af formand og kasserer omtrentlig svarende til den værdi, som medlemmets andel af broanlæget udgør ved fratrædelsen.

7. Eventuelle tvistigheder i lauget om vedtægternes fortolkning, der ikke kan bilægges ved forhandling mellem medlemmerne, afgøres endeligt og inappelabelt af Grundejerforeningens bestyrelse.

8. Både, som med Grundejerforeningens tilladelse henlægges til vinterophold på strandpladsernes arealer, skal være fjernet senest den 1. maj. Sker dette ikke vil båden blive transporteret til bådejerens adresse og for dennes regning.

Alle både skal være fjernet fra broanlægene i vintersæsonen d.v.s. fra 1.12. – 1.4., medmindre der indhentes særlig tilladelse fra bestyrelsen. Fjernes båden ikke ved ejerens foranstaltning, vil dette ske for bådejerens regning.

———

Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 7.8.1969 og revideret for så vidt angår antallet af bådepladser den 10.7.2000. Vedtægterne er endvidere revideret på generalforsamlingen den 30.4.2008. Se endvidere nedenstående ændring af vedtægterne.

———

Ændring af vedtægterne

Et medlemsskab af bådelauget kan bestå af flere grundejere i forening. De enkelte grundejere i et sådant medlemsskab skal individuelt opfylde betingelserne for selvstændigt medlemsskab.

Et sådant medlemsskab – deleje – vælger en bådformand, som repræsenterer medlemsskabet, og som forestår indbetaling af kontingentet til lauget.

Et medlemsskab med delejere har 1 stemme ved generalforsamlingen, og stemmeretten udøves af bådformanden.

En enkelt delejer kan udtræde af medlemsskabet, uden at de øvrige delejere i et sådant medlemsskab mister medlemsskabet eller ifalder forpligtigelse til at supplere sig med en ny delejer.

Bestyrelsen skal ved forhandling forestå sammensætningen af medlemmer i deleje og – om fornødent – pålægge enkeltmedlemmer at optage en eller flere delejere.

Bestyrelsen skal endvidere medvirke ved værdifastsættelse af broanlæg og både i tilfælde af, at delejere ikke selv kan enes herom.

———

Foranstående ændring er vedtaget og trådt i kraft i maj 1979.