Foreningens Ordensregler

1. græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne.2. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk.3. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v.4. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

5. Vejene må ikke beskadiges, og det påhviler den eller de grundejere, der har forvoldt eventuel beskadigelse, at reetablere vej m.v. i tilfælde af beskadigelse.

6. Ved byggearbejder påhviler det bygherren, at vejen efter byggeriets afslutning bringes i samme stand, hvori den var ved byggeriets begyndelse.

7. Det henstilles til hundeejere, at hunden holdes på egen grund og ikke strejfer om. Hunde bør på veje og strandarealer normalt føres i snor.

8. Det henstilles at begrænse brugen af motoriserede plæneklippere og lignende redskaber. Ved nødvendig brug skal der tages behørigt hensyn til omkringboende. Det bør helt undgås at benytte sådanne redskaber på søndage og tidspunkter, som særligt benyttes til udendørs ophold.

9. Det er ikke tilladt at bruge radio m.v. i det fri.

10. Støjende knallertkørsel på vejene bør undgås, og biler bør holde et tempo, som tager behørigt hensyn til legende børn og spadserende.

11. Der bedes ved parkering taget hensyn til såvel naboer som genboer.

12. Grundejeren, d.v.s. bygherren, må under byggeri m.v. indskærpe overfor håndværkere m.fl., at parkering skal ske hensynsfuldt.

13. Afbrænding af grene og andet haveaffald må ikke være til gene for omkringboende, hverken med hensyn til røg eller nedfald af sodflager m.v. Der henstilles, at der ikke sker afbrænding på tidspunkter, som særligt benyttes til udendørsophold

Ordensreglerne er senest revideret på generalforsamlingen april 1994 og er at betragte som en modernisering i forhold til de oprindeligt udsendte ordensregler dateret 1967 og tilrettet i 1985.