Referat fra Generalforsamlingen 2013

Ordinær Generalforsamling 11.4 2013
Sjælsøskolen 19.30

1. Valg af dirigent
Formanden Kristian Overgaard foreslog som dirigent Peter Schäfer, der valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forsamlingens beslutningsdygtighed.

2. Formandens beretning

Kristian Overgaard aflagde en detaljeret beretning (der fremgår af foreningens hjemmeside),
herunder dækkede han følgende emner:

Vejene
Ved kommunens vejkendelse er udgiftsfordelingen mellem Ll. Eskemosegaard og Grf Ravnsnæs endeligt fastlagt. Det har betydet en forøgelse af Ll. Eskemosegaards andel i forhold til det, de oprindeligt blev tilbudt.

Vintervedligeholdelse
Ved kommunens mellemkomst deles udgifterne nu mellem grundejerforeningerne, der står dog et lille mellemværende fra vinteren 2010/11 tilbage, hvor Ll. Eskemosegaard endnu ikke har betalt.

Skolebussen
Om vinteren kører skolebussen kun til parkeringspladsen ved Herman Bangsvej, og et par forældre har henvendt sig. Det er dog ikke Grf. , der kan rette indsigelse herimod, og vi opfordrer forældrene til at henvende sig til skolen, så man næste gang kan indgå en busaftale, der indebærer, at skolebussen kører med vinterdæk.

Strandarealerne
Ny bådebro etableret, og bådelauget har ydet en stor indsats. Grf andel af broen er 60.000 kr.
Der er ændret i bådeoplaget om vinteren, og efter vellykkede arbejdsdage er arealet nu
i fin stand.
Grf. sagde nej til et tilbud fra Ll. Eskemosegaard om at modtage 20.000 kr til udbygning af legepladsen, dels af hensyn til de omkringboende men også fordi beløbet er langt mindre end det årlige beløb, som landgrundene er pligtige til at betale til fællesarealet.

Johansen spurgte, om alle landgrundejere betalte kontingent, hvilket kassereren kunne bekræfte.

På spørgsmålet fra salen om hvorvidt det var en ide at slå grundejerforeningerne sammen svarede Kristian Overgaard, at de to foreninger har vidt forskellig juridisk fundats, Grf. Ravnsnæs er principielt et vejlaug, og dermed begrænsede muligheder for fælles tiltag, så det vil kræve et større juridisk arbejde, som det kan være svært at se formålet med i den foreliggende situation.

Forskønnelsesudvalget

Har været på flere rundgange og hvor nødvendigt påpeget evt. mangler, især i forbindelse med beskæring og klipning ud til vejen. Det er grundejerforeningen, der ejer vejene og dermed rabattterne, og det er medlemmernes pligt at holde beplantning, både af hensyn til udseende og til at sikre oversigtsforhold og til at holde rabatterne fri for forhindringer, herunder også langtidsparkerede trailere og containere.
I et enkelt tilfælde har Grf bedt kommunen påtale manglende oversigtsforhold, og reaktion herpå forventes snarest.
Hjemmeside
Formanden opfordrede de medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig automatisk information om nyheder til at gøre dette på hjemmesiden. (tryk på ‘Sign me up!’)
Hjemmesiden er også til brug for medlemmernes salg og ønsker om tjenester o.l., og det har været brugt med stor succes.
Også interessegrupperne opfordres til at bruge hjemmesiden, her er især Børnegruppen aktiv.

Diverse
Bestyrelsen har deltaget i kontaktmøder med kommunen
Der har været visse tyverier i området, og man opfordrer medlemmerne til at melde sig til Nordsjællands politis sms-tjeneste og facebook gruppe.

Næste år kan grundejerforeningen fejre sit 75 års jubilæum.(19. september). Formanden efterspurgte i den anledning, om der var nogen, der havde mod/lyst til at deltage i et festudvalg el. l.

Herefter blev Formandens beretning taget til efterretning

3. aflæggelse af regnskab for 2012

Kassereren Anna-Lise Aaagaard fremlagde regnskabet, der blev vedtaget
Det fremgår af regnskabet, at der er én kontingentrestance, og at der er taget skridt til inddrivelse heraf.

4. Aktiviteter i det kommende år

De væsentligste aktiviteter i indeværende/næste år er først en opfræsning af huller i de øvrige veje, og derefter slidlag på vejene i 2015.

5. Rullende budget

Formanden kommenterede det fremlagte rullende budget for vejene.

6. kontingentforslag 2014
Kontingentet for 2014 blev fastlagt til

– 375 til strandarealerne
– 2400 til vejene

7. indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling

8. Valg til bestyrelsen

valg af formand:
Kristian Ovrgaard genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Gunver Maltesen, Anna Lise Aaagaard – Genvalgt

Suppleanter:
David Stewart – genvalgt som 1. suppleant
Hans Henrik Sundeved – valgt som 2. suppleant

9. Valg af revisorer:
Erik Schäfer – genvalgt

Lars Holm – revisorsuppleant – genvalgt

Herefter takkede formanden dirigenten og forsamlingen for afholdelse af generalforsamlingen i god ro og orden