Indkaldelse til Generalforsamling den 20. april 2017 på Sjælsøskolen

Kære grundejer

Hermed indkaldes til generalforsamling 2017 for grundejerforeningen Ravnsnæs. Dagsorden er vedhæftet. Herudover er vedhæftet en fil med regnskabet for 2016 og budget for 2017 og 2018 samt fuldmagtsblanket.
Som det fremgår af dagsordenen, mangler vi fortsat tilsagn fra kandidater til formandsposten og en bestyrelsespost. Har du lyst til at være med til at gøre noget for fællesskabet sammen med nogle hyggelige mennesker, så kontakt venligst mig eller en anden i bestyrelsen.
Ravnsnæskassen
Samtidigt indkaldes til årsmøde i Ravnsnæskassen, som holdes samme dag umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden og regnskab for 2016 er vedhæftet.
Venlig hilsen
Kristian
Kristian Overgaard

Bestyrelsesformand grf. Ravnsnæs

P M Møllers Vej 17, 3460 Birkerød
Fastnet/mobil 4581 8151 / 2448 0424
E-mail:
Kristian.Overgaard@gmail.com
Vedlagt: Dagsorden, underskrevet regnskab, underskrevet regnskab for Ravnsnæskassen, fuldmagt

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling tårsdag den 11. april 2013 kl. 19.30

Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.30
Sjælsøskolens auditorium

Dagsordenen vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2012
4. Aktiviteter i det kommende år
5. Fremlæggelse af budget for veje og strandarealer 2013 og 2014 samt rullende budget for vejene 2013-2016
6. Fastlæggelse af kontingent 2014 til veje og strandarealer.
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 2400 kr. til vejene og 375 kr. til strandarealerne.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
Formanden: Kristian Overgaard, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Gunver Maltesen, villig til genvalg
Anna Lise Aagaard, villig til genvalg
Suppleanter: David Stewart (1. suppleant), villig til genvalg
Mona Østertorn (2. suppleant), ønsker ikke genvalg, så pladsen er ledig

9. Valg til revisorer
Følgende er på valg:
Revisor: Erik Schäfer, villig til genvalg
Revisorsuppleant: Lars Holm, villig til genvalg

10. Eventuelt
”Regnskab 2012” underskrevet af revisorerne, ”Regnskab 2012 og budgetter” sammenskrevet samt ”Rullende budget 2013-2016” for hovedreparation af øvrige veje i grundejerforeningen Ravnsnæs kan ses på vores hjemmeside https://ravnsnaes.dk/:

Rullende budget 2013 – 2016 for vejene

Regnskab 2012 og budgetter Grundejerforeningen Ravnsnæs

Regnskab 2012 –

Grundejerforeningen RavnsnæsPå bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard
Formand