Udskiftning af afløbsledningen på Carl Plougsvej

Vi har modtaget følgende fra entreprenøren:

Afløbsledningen på Carl Plougs Vej ved 53 er nedslidt. Derfor går vi nu i gang med at renovere ledningen. Du kan godt bruge afløbet i huset, mens vi arbejder.
Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag,mens arbejdet står på. Vi forsøger at mindskegenerne mest muligt.
Uge 43, 2019
Vi går i gang uge 43 og forventer at være færdige uge 47. Vi
arbejder normalt på hverdage mellem kl. 07.00 –18.00. Eventuelle ændringer informerer vi om på http://www.novafos.dk.

For at sikre kvaliteten af vores arbejde slutter vi afmed en TV-inspektion af den nye ledning.
Arbejdet vil blive udført af entreprenør Bent V. NielsenA/S.
Undgå tomme vandlåse
Arbejdet kan betyde, at vandlåse i huset vil blive suget tomme. Hvis du oplever lugtgener, skal du derfor lade vandhanerne løbe i et minut, trække ud
i toiletter samt hælde vand i ubenyttede afløb. Luft også ud i huset.
Vi vil være i vejen I perioder kan der være omkørsler og begrænset
mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Der kan være støj- og støvgener, mens vi arbejder.
Ny asfalt
Det første lag asfalt bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder Sonia Dias da Silva på telefon 40 20 81 21 eller på sds@novafos

Mer

e om arbejdet kan læses på denne:

{99c40685-f3c8-4cf1-a82f-ad2369affb6d}_GDPR_Q2_Email3_OverviewDoc_Asset

Brev fra Kommunen vedr. reparation af Sjælsøvej! Godt nyt til alle!

Kære grundejere!

Alle grundejere på Ravnsnæsset (i begge grundejerforeninger) har i dag modtaget et brev fra Rudersdal Kommune med forslag til kendelse om udgiftsfordeling til istandsættelse af Sjælsøvej, og dem på Sjælsøvej har endog modtaget to. Brevet, vi alle sammen har fået, handler om udgifterne til reparation af det øverste stykke af Sjælsøvej uden for bebyggelsen (landzone). Det andet brev til grundejerne på Sjælsøvej handler om udgifterne til reparation i den bebyggede del (byzone).

Indledningsvis kan vi glæde os over, at Kommunens administration er enig med os i, at Ll. Eskemosegaard skal deltage i udgifterne til reparation af Sjælsøvej. De udgifter, der bliver pålagt jeres ejendom vil selvfølgelig blive betalt af Grundejerforeningen. Efter aftale med Kommunen vil regningen til sin tid blive sendt direkte til Grundejerforeningen.
De reparationer, som Kommunen foreslår, svarer helt til det, vi selv har regnet med. Udgifterne i Kommunens forslag svarer derfor også til det, vi tidligere har fået tilbud på og budgetteret med som “worst case”.

Hvis I skulle have bemærkninger til forslaget til kendelse vil bestyrelsen gerne høre om dette, så vi kan sende noget samlet til Kommunen. Send det venligst pr. e-mail til mig.
Det har været en lang proces at nå hertil. Vi har i gennem flere år tilbudt GF Lille Eskemosegård forskellige forligsløsninger, som ville have stillet dem bedre end dette forslag fra kommunen. De har dog altid afvist blankt. Vi har derfor været nødt til at bede kommunen om at finde en udgiftsfordeling i henhold til vejloven. Forslaget skal efter høringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning (formodentlig i slutningen af august). Herefter kan reparationsarbejderne gå i gang.

Hullerne på Sjælsøbakken
Med hensyn til reparation af de store huller på Sjælsøbakken har Kommunen lovet at gøre noget ved det. Jeg har rykket flere gange og senest for et par dage siden, lovede de, at det nok skulle ske hurtigt.

Det har været nødvendigt, at overlade til Kommunen at reparere hullerne, da den ødelagte vejbelægning er en forudsætning for at Kommunen har ret til at gå ind og kræve en istandsættelse og foretage en udgiftsfordelingen.
Venlig hilsen og fortsat god sommer

Kristian Overgaard
Bestyrelsesformand grf. Ravnsnæs
P M Møllers Vej 17, 3460 Birkerød
Fastnet/mobil 4581 8151 / 2448 0424
E-mail: Kristian.Overgaard@gmail.com

Eventuel reparation af stikledning

Renoveringen af hovedkloakledningerne er nu til endebragt, men Rudersdal forsyning har konstateret, at nogen steder siver ret meget vand ind i kloaksystemet fra jorden uden om stikledningerne og overvejer derfor et pilotprojekt for renovering af stikledninger.
Stikledningen er den del af kloakken, som går fra huset ud til hovedledningen i vejen. Rudersdal Forsyning har ansvaret for den del af ledningen, som ligger uden for skel. Den del af stikledningen som Rudersdal Forsyning overvejer at renovere går formodentlig ind til første kloakbrønd på grunden. Hvorvidt de betaler for renoveringen helt ind til første brønd står ikke helt klart. Men alt dette hører vi nærmere om.
For ikke at få det samme problem med rabatterne en gang til, har de planer om at afspærre vejene de steder, der arbejdes.
 mvh
Kristian Overgaard