Nyt fra Formanden – Beretninger og referat fra generalforsamlingen

Kære grundejer

På foreningens generalforsamling afholdt 20. april 2017 blev der valgt ny bestyrelse, som nu har konstitueret sig på følgende vis:

Jens Darket, Carl Plougs Vej 57 som formand
David Stewart, Sjælsøvej 32 som kasserer
Søren Duus Østergaard, Sjælsøvej 45 som webmaster
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5 som ansvarlig for strandarealer
Peter Thomsen, Valdemar Rørdams Vej 16 som ansvarlig for vejene
Andrea d’Apuzzo, P. M. Møllers Vej 16 og
Jens Dall Bentzen, Sjælsøvej 53 som ansvarlige for Ravnsnæskassen

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen er vedhæftet. Ligesom er referat og beretning vedrørende Ravnsnæskassen vedhæftet.
Der skal fra den nye bestyrelse lyde en stor tak til Gunver Maltesen og Kristian Overgaard for deres store bestyrelsesindsats for foreningen.
Lidt nyt fra bestyrelsen:

Vi har søgt om og fået tildelt to redningskranse af Trygfonden. Disse modtages indenfor 14 dage og opsættes umiddelbart herefter ved de to badebroer.

Kommunen har en høring igang vedrørende vandkvaliteten i vores søer og vandløb. Da der i forbindelse med store regnskyl stadig ledes spildevand ud i Sjælsø, har disse planer betydning for os. I det fremsendte forslag er reduktion af udledning af spildevand til Sjælsø ikke prioriteret særligt højt. Som borger inviteres man til selv at afgive høringssvar via kommunes hjemmeside – https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk
Grundejerforeningen vil også afgive høringssvar og modtager gerne input fra medlemmerne – senest 20. juni 2017.

Alle er velkomne til at blive medlem af grundejerforeningens facebookgruppe – https://www.facebook.com/groups/132837024192/
mvh
Jens Darket
Formand GF Ravnsnæs
7268 1097

Hvorfor støtte Ravnsnæskassen ??

Hvorfor støtte Ravnsnæskassen:

Vi bor i et naturskønt område og her ud over kan Ravnsnæskassen bidrage til, at vi også bor i et hyggeligt kvarter, hvor der er mulighed for at kende hinanden lidt bedre end det er tilfældet, når vi tilfældigt mødes på vejen eller over hækken.

Det kan ske ved, at vi nu kan fremme aktiviteter og arrangementer, hvor vi kan mødes til hyggeligt samvær af festlig eller kulturel karakter. Ravnsnæskassen kan holde hånden under arrangementet økonomisk og yde en erkendtlighed til dem der tager slæbet.

Hvis I selv får lyst til at arrangere noget, kan I kontakte vores kontaktperson, se nederst på siden.

Ravnsnæskassen er den sidste brik, der skal til, for at skabe en fuldkommen grundejerforening, der også kan støtte sociale og kulturelle opgaver af fælles interesse for foreningens medlemmer. Disse arrangementer kan udmærket ske i samarbejde med Lille Eskemosegård. De har allerede en normal grundejerforening, der kan støtte denne type aktiviteter.

Grundejerforeningen Ny kasse stiftet 14-04-2016
Vej-kassen

 

Strand-kassen

Frivillig for søgrundejerne

Ravnsnæs-kassen

Frivillig for alle

Til vedligeholdelse af vejene Til vedligeholdelse og indretning af strandgrundende Til sociale og kulturelle aktiviteter

Vedtægter og stiftelsesdokumenter kan ses på hjemmesiden.

 

Kontaktperson i bestyrelsen
Mikkel Brun Næsager
SV 56
mikkelnaesager@gmail.com

Hvad er Ravnsnæskassen ?

Fremhævet

På Grundejerforeningen Ravnsnæs ordinære generalforsamling den 14.4 blev Ravnsnæskassen efterfølgende stiftet. Formanden, Kristian Overgaard, begrundede behovet for en sådan kasse:

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en kasse med frivilligt medlemskab, som kan støtte initiativer og aktiviteter af fælles interesse for GRF’s medlemmer. Målet er, at Ravnsnæskassen og GRF tilsammen kan komme til at agere som en almindelig grundejerforening på linje med fx Ll. Eskemosegaard, der kan varetage alle fælles interesser for foreningens medlemmer. Det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, da GRF er begrænset af tinglyste servitutter på alle grundene, så der kun kan bruges penge til vejene.

På generalforsamlingen 2015, hvor ideen til en støtteforening blev fremlagt, kom dirigenten Peter Schäfer med følgende bemærkning til forslaget: ”Alle grundejere er tvungent medlem af vejlauget og man kan ikke umiddelbart udvide formålet. Udvides formålet, skal det vedtages enstemmigt blandt samtlige grundejere. Derfor er dette forslag nok den eneste reelle mulighed for, at vi kan komme nærmere på, hvad en normal grundejerforening kan gøre.”

Ravnsnæskassen skal forestås af GRF’s bestyrelse. Det er dog ikke ideen, at bestyrelsen nødvendigvis skal iværksætte de nye aktiviteter. Bestyrelsen skal derimod bruge kassens midler til at understøtte dem, der tager initiativ til og har lyst til at iværksætte aktiviteter, der fremmer det gode naboskab fx gennem hyggeligt samvær, fester eller andet af interesse.

Ud over at være til glæde for beboerne her og nu, vil det altid være et stort aktiv for et område, at der findes forskellige aktiviteter for beboerne. Alle burde derfor have en interesse i at støtte en sådan kasse – også selv om man ikke er personligt interesseret i at deltage i aktiviteterne her og nu.

Hvad kan evt. støttes?

Når der ydes støtte, er det ikke meningen, at deltagelse i udgiftskrævende arrangementer skal være gratis for deltagerne. Men der kunne eventuelt ydes støtte til en række praktiske udgifter til igangsætning af arrangementet, og gives en lille påskønnelse til initiativtagerne som tak for indsatsen. Hvis et arrangement mod forventninger og budget ender med et mindre underskud, så skal Ravnsnæskassen også kunne gå ind og dække dette, hvis bestyrelsen på forhånd har godkendt det.

Der kunne f.eks. være tale om følgende aktiviteter:

  • Børnegruppens aktiviteter. Børnegruppen er et stort aktiv for området, men det er svært at få nye til at tage over. Måske kunne lidt økonomisk tilskud gøre det mere attraktivt at stå for arrangementer. Eksempelvis kunne Ravnsnæskassen yde støtte til fastelavnsarrangement for børnene og betale for tønder og præmier samt evt. måske gratis kaffe og fastelavnsboller til arrangørerne
  • Festligheder for børn og voksne. Det kunne fx være ”Havnefest” Vi er mange der husker, hvor rart det var at mødes på strandgrunden til grillfest i aug. md. Ravnsnæskassen kunne støtte dem der tager slæbet, så de fx kan deltage gratis eller i det mindste kan få en gratis øl, mens der planlægges. Det kunne også være ”Tur til Jægerhytten” med fællesspisning hvor Ravnsnæskassen kunne fx give en påskønnelse til de initiativtagere, der står for arrangementet og evt. påtage sig en økonomisk risiko, hvis der er en sådan.
  • Bogen om Ravnsnæs historie. Bidrag til udgivelsen, når den bliver klar til udgivelse.
  • Hjertestarter. Vi fik ingen hjertestarter fra Tryg-fonden, så det kunne overvejes om Ravnsnæskassen skulle stå for købet.
  • Fælles Sankt Hans bål med evt. udvidede aktiviteter. Ravnsnæskassen kunne dække eventuelle udgifter i fællesskab med Ll. Eskemosegaard
  • Eller andet

Praktiske forhold

GRF’s bestyrelse skal administrere Ravnsnæskassen på baggrund af vedtægterne og beslutninger på årsmødet. GRF varetager de økonomiske transaktioner, laver regnskab og fører medlemsliste mod et nærmere aftalt vederlag (Der foreslås 5 % af det samlede medlemsbidrag). Der afholdes medlemsmøde mindst en gang om året – normalt i tilknytning til GRF’s generalforsamling. Ravnsnæskassens økonomi er uafhængig af grundejerforeningens økonomi.

Når Ravnsnæskassen er kørt ind, kan det overvejes, om den kan indarbejdes i GRF ved en ændring af GRF’s vedtægter, så Ravnsnæskassen kan håndteres på samme måde som Strandkassen.

Efter Grundejerforeningens generalforsamlingen fortsatte man den stiftende generalforsamling i ‘Ravnsnæskassen’.

Her finder man vedtægterne for denne kasse:   Vedtægter Ravnsnæskassen 14-04-2016

Referat af stiftende møde 14-04-2016 Og her er referatet fra det stiftende møde: