Hvad er Ravnsnæskassen ?

På Grundejerforeningen Ravnsnæs ordinære generalforsamling den 14.4 blev Ravnsnæskassen efterfølgende stiftet. Formanden, Kristian Overgaard, begrundede behovet for en sådan kasse:

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en kasse med frivilligt medlemskab, som kan støtte initiativer og aktiviteter af fælles interesse for GRF’s medlemmer. Målet er, at Ravnsnæskassen og GRF tilsammen kan komme til at agere som en almindelig grundejerforening på linje med fx Ll. Eskemosegaard, der kan varetage alle fælles interesser for foreningens medlemmer. Det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, da GRF er begrænset af tinglyste servitutter på alle grundene, så der kun kan bruges penge til vejene.

På generalforsamlingen 2015, hvor ideen til en støtteforening blev fremlagt, kom dirigenten Peter Schäfer med følgende bemærkning til forslaget: ”Alle grundejere er tvungent medlem af vejlauget og man kan ikke umiddelbart udvide formålet. Udvides formålet, skal det vedtages enstemmigt blandt samtlige grundejere. Derfor er dette forslag nok den eneste reelle mulighed for, at vi kan komme nærmere på, hvad en normal grundejerforening kan gøre.”

Ravnsnæskassen skal forestås af GRF’s bestyrelse. Det er dog ikke ideen, at bestyrelsen nødvendigvis skal iværksætte de nye aktiviteter. Bestyrelsen skal derimod bruge kassens midler til at understøtte dem, der tager initiativ til og har lyst til at iværksætte aktiviteter, der fremmer det gode naboskab fx gennem hyggeligt samvær, fester eller andet af interesse.

Ud over at være til glæde for beboerne her og nu, vil det altid være et stort aktiv for et område, at der findes forskellige aktiviteter for beboerne. Alle burde derfor have en interesse i at støtte en sådan kasse – også selv om man ikke er personligt interesseret i at deltage i aktiviteterne her og nu.

Hvad kan evt. støttes?

Når der ydes støtte, er det ikke meningen, at deltagelse i udgiftskrævende arrangementer skal være gratis for deltagerne. Men der kunne eventuelt ydes støtte til en række praktiske udgifter til igangsætning af arrangementet, og gives en lille påskønnelse til initiativtagerne som tak for indsatsen. Hvis et arrangement mod forventninger og budget ender med et mindre underskud, så skal Ravnsnæskassen også kunne gå ind og dække dette, hvis bestyrelsen på forhånd har godkendt det.

Der kunne f.eks. være tale om følgende aktiviteter:

  • Børnegruppens aktiviteter. Børnegruppen er et stort aktiv for området, men det er svært at få nye til at tage over. Måske kunne lidt økonomisk tilskud gøre det mere attraktivt at stå for arrangementer. Eksempelvis kunne Ravnsnæskassen yde støtte til fastelavnsarrangement for børnene og betale for tønder og præmier samt evt. måske gratis kaffe og fastelavnsboller til arrangørerne
  • Festligheder for børn og voksne. Det kunne fx være ”Havnefest” Vi er mange der husker, hvor rart det var at mødes på strandgrunden til grillfest i aug. md. Ravnsnæskassen kunne støtte dem der tager slæbet, så de fx kan deltage gratis eller i det mindste kan få en gratis øl, mens der planlægges. Det kunne også være ”Tur til Jægerhytten” med fællesspisning hvor Ravnsnæskassen kunne fx give en påskønnelse til de initiativtagere, der står for arrangementet og evt. påtage sig en økonomisk risiko, hvis der er en sådan.
  • Bogen om Ravnsnæs historie. Bidrag til udgivelsen, når den bliver klar til udgivelse.
  • Hjertestarter. Vi fik ingen hjertestarter fra Tryg-fonden, så det kunne overvejes om Ravnsnæskassen skulle stå for købet.
  • Fælles Sankt Hans bål med evt. udvidede aktiviteter. Ravnsnæskassen kunne dække eventuelle udgifter i fællesskab med Ll. Eskemosegaard
  • Eller andet

Praktiske forhold

GRF’s bestyrelse skal administrere Ravnsnæskassen på baggrund af vedtægterne og beslutninger på årsmødet. GRF varetager de økonomiske transaktioner, laver regnskab og fører medlemsliste mod et nærmere aftalt vederlag (Der foreslås 5 % af det samlede medlemsbidrag). Der afholdes medlemsmøde mindst en gang om året – normalt i tilknytning til GRF’s generalforsamling. Ravnsnæskassens økonomi er uafhængig af grundejerforeningens økonomi.

Når Ravnsnæskassen er kørt ind, kan det overvejes, om den kan indarbejdes i GRF ved en ændring af GRF’s vedtægter, så Ravnsnæskassen kan håndteres på samme måde som Strandkassen.

Efter Grundejerforeningens generalforsamlingen fortsatte man den stiftende generalforsamling i ‘Ravnsnæskassen’.

Her finder man vedtægterne for denne kasse:   Vedtægter Ravnsnæskassen 14-04-2016

Referat af stiftende møde 14-04-2016 Og her er referatet fra det stiftende møde: