Forskønnelsesudvalget har været på tur

Forskønnelsesudvalget, som er et underudvalg i bestyrelsen, har igen været en tur rundt på vore veje og set på om vejenes ”interesser” bliver rimeligt varetaget af de tilgrænsende grunde.
Udvalget har især lagt vægt på to ting:
·         Trafiksikkerhed og frit udsyn
·         Helhedsindtrykket med frie grønne rabatter uden permanent parkerede biler eller  henlægning af affald
Udvalget havde en god tur med mange positive oplevelser, men finder dog anledning til at minde om følgende:
I ordensreglerne for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

Udvalget kunne konstatere, at det ser bedre ud end sidste år, idet der er blevet klippet ind mange steder. Men nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler, som jo er det vi i fællesskab er blevet enige om med henblik på at sikre det gode naboskab og undgå at hver enkelt agerer efter egne regler.

Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel ud mod vej, og klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage. Husk, at man også skal kunne gå frit under grene ud over græsrabatterne.

Når det regner – og det gør det jo ofte i dette land – er det vigtigt, at få vandet ledt væk fra vejene. Vi opfordrer derfor grundejerne til at holde kloakkernes riste fri for græs og blade. Desuden anmodes hjørnegrundejerne om at holde brostenskanten fri for ukrudt.

Forskønnelsesudvalget håber at dette lille skriv vil blive modtaget positivt, og vi vil fortsætte arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.