Arbejdsdag på strandarealet

Arbejdsdag på strandarealet 2011Til brugere og fans af strandarealet ved Kaj Munks Vej
For at gøre strandarealet endnu bedre og kønnere end det er nu, planlægger vi en arbejdsdag
Søndag den 16/9 fra kl. 10 til så længe vi gider
Følgende foreslås udført:
·         Fjernelse af beplantning og planering af området ned mod søen
·         Beskæring og oprydning på nord siden
·          Beskæring af beplantningen ind mod pumpehuset
·         Lugning af petanque banen (hvis der er nogle petanque elskere tilbage på næsset – hvis ikke, vil vi overveje at nedlægge den)
Jeg håber på stort fremmøde. Medbring spade, ørnenæb og beskærersaks.

Forslag til andre forbedringer af strandarealet modtages gerne.
På bestyrelsens vegne
Jens Enochsen, Kaj Munks Vej 5
Tlf. 53 63 70 31

Forskønnelsesudvalget har været på tur

Forskønnelsesudvalget, som er et underudvalg i bestyrelsen, har igen været en tur rundt på vore veje og set på om vejenes ”interesser” bliver rimeligt varetaget af de tilgrænsende grunde.
Udvalget har især lagt vægt på to ting:
·         Trafiksikkerhed og frit udsyn
·         Helhedsindtrykket med frie grønne rabatter uden permanent parkerede biler eller  henlægning af affald
Udvalget havde en god tur med mange positive oplevelser, men finder dog anledning til at minde om følgende:
I ordensreglerne for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene.

Udvalget kunne konstatere, at det ser bedre ud end sidste år, idet der er blevet klippet ind mange steder. Men nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler, som jo er det vi i fællesskab er blevet enige om med henblik på at sikre det gode naboskab og undgå at hver enkelt agerer efter egne regler.

Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel ud mod vej, og klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage. Husk, at man også skal kunne gå frit under grene ud over græsrabatterne.

Når det regner – og det gør det jo ofte i dette land – er det vigtigt, at få vandet ledt væk fra vejene. Vi opfordrer derfor grundejerne til at holde kloakkernes riste fri for græs og blade. Desuden anmodes hjørnegrundejerne om at holde brostenskanten fri for ukrudt.

Forskønnelsesudvalget håber at dette lille skriv vil blive modtaget positivt, og vi vil fortsætte arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

Den nye bådebro

Jer, der har fulgt nyhederne på hjemmesiden, vil vide, at der i forbindelse med etableringen af den nye bådebro blev indgået en aftale mellem grundejerforeningen og bådelauget om betaling af broen. Aftalen ligger på hjemmesiden – se under bådelauget. Angivelsen af, at det er grundejerforeningen, som betaler har givet anledning til spørgsmål om, hvilken kasse, der betaler til broen. Jeg vil derfor gerne præcisere, at det er strandarealernes kasse som betaler til broen – altså landgrundene og de frivillige bidragydere blandt søgrundejerne. ”Vejkassen” deltager ikke i denne udgift.

Venlig hilsen
Kristian

Færdiggørelse af kloakrenoveringen

Rudersdal Forsyning har oplyst, at de har planlagt at udføre de sidste kloakarbejder på Ravnsnæsset i løbet af september måned. Der er tale om mindre kloakarbejder, brøndrenovering, samt et pilotprojekt på opgravningsfri renovering af et mindre antal stikledninger, som er i dårlig stand.

I den anledning vil der igen komme lastbiler, samt varevogne på vejene på Ravnsnæsset. Dog i mindre omfang end sidste år. Rudersdal forsyning skriver, at de har bedt entreprenøren være opmærksom på at holde biler væk fra rabatterne i videst mulig omfang, men det kan erfaringsmæssigt ikke undgås, at der kommer enkelte spor i rabatterne.
Fra grundejerforeningens side, har jeg bedt om, at man i videst mulig omfang udlægger køreplader, så vi kan undgå de meget opkørte rabatter. Det har Rudersdal Forsyning dog ikke villet love, da det er meget dyrt. Rudersdal Forsyning har endvidere vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave større vejafspærringer, da der for det meste er tale om mindre og kortvarige arbejder på forskellige lokaliteter.
Når arbejdet er afsluttet vil Rudersdal Forsyning sørge for retablering af eventuelt ødelagte rabatter. Arbejdet påbegyndes den 3. september og forventes at vare måneden ud (Perioden er dog afhængig af vejrforholdene).
Rudersdal Forsyning har været i kontakt med skolebussen for at aftale alternative ruter, mens kloakarbejderne pågår. Skolebussen har dog foretrukket at afhente skolebørnene ved parkeringspladsen for enden af Herman Bangs Vej. Forældrene vil blive orienteret nærmere via forældreintra.
Hvis nogen af jer er interesseret i at se, hvor der skal foregå noget, vedhæfter jeg et teknisk kort fra Rudersdal Forsyning, hvor aktivitetsstederne er angivet, men kortet er ikke helt ligetil at læse.

Kloakrenovering på Ravnsnæs 2012

 

Tilmeld dig til 114 – og hjælp med til at forhindre indbrud – Anholdelse på Ravnsnæs torsdag d. 16.8

Torsdag aften omkring kl. 21 observerede beboere på Ravnsnæs en mistænkelig bil i området.
Bilen kørte usædvanligt stærkt og da den blev set gentagne gange kontaktede beboerne politiet, der ti minutter senere kunne anholde to personer i en bil, der bl.a. indeholdt værktøj velegnet til indbrud. Personerne er nu varetægtsfængslet og politiet vil foranledige bilen fjernet.

Igen et godt argument for at så mange som muligt tilmelder sig politiets 114-service, som man tilmelder sig via dette link: (www.hjaelppolitiet.dk)