Til brugere og nydere af Søgrunden

Der indbydes til arbejdsdag den 16/10 klokken 10.00 med følgende program:
– Male bom
– Planere rabatten
– Grus i indkørsel
– Luge petanquebanen
– Fjerne metalrør ved søen
– Luge og rydde op på nordsiden og vestsiden
Medbring gerne egne redskaber og evt. forplejning
Med venlig hilsen
Jens Enochsen KM5
53 63 70 31
PS Hvis nogen kan undvære en trailer et par timer, vil det være velkomment

Nyt fra Forskønnelsesudvalget – Trafiksikkerhed og pæne rabatter

På vores tur lagde vi især vægt på to ting: 1) Trafiksikkerhed og frit udsyn og 2) Frie grønne rabatteruden permanent parkerede biler og henlægning af ting.

Det var en god tur med mange positive oplevelser, men vi vil dog lige minde om følgende:I ordensregler for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene. 

Nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler. Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel, klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage.
Det har regnet meget denne sommer, og det er vigtigt, at vandet kan afledes. Vi opfordrer derfor grundejere til at holde kloakkernes riste fri for affald. Desuden anmodes hjørnegrundejere om at holde kantstenene fri for ukrudt.

I håb om at denne lille skrivelse vil blive modtaget positivt, fortsætter vi arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

(Udvalget består af Jens Enochsen, Mona Østertorn og Gunver Maltesen)

Høj vandstand i Sjælsø

Der er i øjeblikket meget høj vandsstand i søen – så høj, at vandet står helt op over dele af bådebroerne. Såvel grundeejerforeningen som nogle af søgrundejerne har været i kontakt med Rudersdal Kommune om dette, og grundejerforeningen har fået dette svar fra kommunen den 6. september:

Vandstanden i Sjælsø er, ligesom i resten af kommunens søer og vandløb, ganske rigtigt meget høj for tiden. Det skyldes de meget store mængder nedbør vi har fået siden juni, der betyder at alle vandmagasiner i og ovenpå jorden er fyldt op.

Vi gør alt hvad vi kan for at lukke vand ud af søen, men vi er samtidig begrænset af at vandmængden i Usserød Å er så stor, at vi risikerer at oversvømme villaområder langs åen, hvis vi lukker for meget vand ud. Jeg kan oplyse, at der i dag er åbnet op for slusen, så vandstanden nu burde være faldende. Vi er dog meget opmærksomme på nedbørsprognoserne, så hvis det ser ud til at der er risiko for oversvømmelser langs åen, kan afløbet fra slusen blive skruet ned igen. Det er umuligt at sige noget om hvor længe den forhøjede vandstand vil vare ved, da det afhænger af hvor meget det kommer til at regne i den kommende tid”.

Det ser således ud til, at der godt kan gå nogen tid inden vandstanden i søen bliver normal igen. Vores entreprenør på reparation af broerne nåede desværre ikke at blive færdig med reparationerne på broerne før vandstanden blev for høj til at arbejde med dem. Han går i gang igen, når vandstanden igen tillader det.

Til salg – Brug af Markedspladsen

Fremhævet

Du er velkommen til at annoncere/efterlyse materialer, services m.v. – hvis man f.eks. har ekstra muld til afhentning, har fået for meget grus, skal have bortkørt brændbart træ etc. Annoncen slettes automatisk efter 3 måneder, med mindre man beder om at få dem forlænget. Vedlæg gerne billeder, men max størrelse er 800 x 600 pixels.

Send billederne til webmaster –  Søren Duus Østergaard, soren@duus.com.

Seneste generalforsamlingsreferater, regnskab og budget, kontingent, vedtægter og ordensregler

Fremhævet

Foreningens vedtægter
Foreningens ordensregler

Generalforsamlingsreferater

Referat fra 2012: Referat fra generalforsamlingen 2012 og formandens beretning
Referat fra 2011:  Referatgf2011
Referat fra 2010: Generalforsamlingsreferat 2010

Regnskab og Budget
Det seneste eksemplar af Grundjerforeningens reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012-13 finder du her:

2011 Regnskab og budget Grundejerforeningen Ravnsnæs
Regnskab 2011 – Underskrevet

grundejerforeningenravnæsregnskab2010final

Tidligere referater finder du ved at trykke her: Gamle referater

Kontingent 2011
Kontingentet for de grundejere, der ikke er søgrundejere, er i 2011 kr. 2.475,-  (2.100,- for vejene og 375,- for fællesarealer).
Kontingentet for søgrundejerne er 2.100,-  og betaling til fællesarealerne er frivillig

kontingentet 2012
kontingent for 2012 er 1.600 for vejene og 375 for fællesarealerne, 

Kontingent 2013
Kontingent for 2012 er 2.100 for vejene og 375,- for fællesarealerne

Hjælp politiet med at hjælpe os

Politiets forsøgsordning med at sende sms til dem, der bor i nærheden af en hændelse, fungerer rigtig godt. Vi kan anbefale at så mange som muligt her på Ravnsnæsset tilmelder sig ordningen. Her i sommer har vi fået en 3-4 sms’er hvor politiet har bedt om hjælp til at finde mistænkelige eller forsvundne personer. Og vi får en besked når og hvor de har fundet vedkommende.Tilmeldingen foregår på politiets hjemmeside

https://www.hjaelppolitiet.dk

Besked om aktuelle tyverier eller lign.
Vi vil gerne opfordre jer til at give besked, hvis I kommer ud for tyveri eller forsøg på noget sådant, så vi her i nyhedsbrevene kan formidle, hvad der sker i vort område. I kan give besked til formanden og gerne på mailadressenkristian.overgaard@gmail.com

Mink i området !!

Der er observeret mink flere steder i nærheden af søen. En søgrundejer på CPV har fanget 3 i en fælde og Jens har set en løbe rundt på broen ved KMV. Grundejerforeningen har lånt en minkfælde, hos Skov og Naturstyrelsen, som vil blive sat op på strandgrunden (Den skulle ikke være farlig for hunde og børn). Hvis I vil høre nærmere, er I velkomne til at kontakte Jens Enochsen på tlf.: 45 82 30 37

Det gode naboskab

Det har været en dejlig fredelig sommer. Kun få har været nødt til at slå græs på søndagene eller ved spisetiderne. Det er jo dejligt. Der bliver også anlagt flere og flere parkeringspladser inde på egen grund så fortovene kan holdes fri. Det er en god ting, som er med til at holde området pænt. Det er også kun de færreste, som stiller haveaffaldscontainerne ude på fortovet hele ugen.

Det nye bygningsreglement

Der er kommet administrative lettelser for, hvornår nye garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger skal anmeldes til kommunen. Fremover kan garager m.v. med et areal på op til 35 m2 opføres uden anmeldelse. Vær dog opmærksom på, at der ikke er sket lettelser i forhold de krav der er til fx højder og afstand til skel mv. som har så stor indvirkning på områdets karakter og som kan være til gene for naboerne.

Det er nu den enkeltes eget ansvar at overholde bygningsreglement og lokalplan. Det er positivt at man har så meget tillid til befolkningen, at man vil indføre princippet om frihed under ansvar. Det kræver selvfølgelig noget af den enkelte, som herefter ikke kan henvise til at myndighederne har givet tilladelse. Man risikerer derfor lettere at noget skal laves om.

Postkasser

Den 1-1-2012 skal vi alle have monteret postkasse ud til vejen.
Grundejerforeningen Ravnsnæs har lavet en uforpligtende aftale med firmaet Postkassemontøren der tilbyder følgende:
– 15% på postkasser fra Me-Fa og allux
– Montering af postkassen for 699 kr incl moms
Tilbuddet udløbert den 1-10-2011.
Priser på postkasserne fremgår af hjemmesiden.
Hvis i ønsker at gøre brug af tilbuddet skal i bestille på hjemmesiden  www.postkassemontoren.dk og benytte rabatkoden 34603565.